Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności.

Na podstawie § 17 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406 z późn. zmianami) oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1
Cudzoziemcy podejmujący naukę w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich wnoszą opłaty semestralne w wysokości:

 Wydział/Kierunek  Opłata za semestr (w euro)   
 studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia  jednolite magisterskie 
Biologii i Hodowli Zwierząt    
Bezpieczeństwo żywności 600    -
Bioinformatyka  600  900  -
Biologia 600
 900  -
Biologia człowieka
600
   -
Zootechnika 600
 900  -
Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji    
Architektura krajobrazu
600  900  -
Budownictwo
600  900  -
Geodezja i kartografia
600
 900  -
Gospodarka przestrzenna
600
 900  -
Inżynieria bezpieczeństwa
600
 -  -
Inżynieria i gospodarka wodna
600
 900  -
Inżynieria środowiska
600
 900  -
Medycyny Weterynaryjnej
 
Weterynaria
 -  -  3500
Nauk o Żywności
 
Biotechnologia
600
900
 -
Technologia żywności i żywienie człowieka
600
900
-
Zarządzanie jakością i analiza żywności
600
900
-
Żywienie człowieka
600
900
-
Przyrodniczo-Technologiczny

Agrobiznes
600
-
-
Biotechnologia stosowana roślin
600
-
-
Ekonomia
600
900
-
Ochrona środowiska
600
900
-
Ogrodnictwo
600
900
-
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
600
900
-
Medycyna roślin
600
900
-
Rolnictwo
600
900
-
Technika rolnicza i leśna
600
900
-
Zarządzanie i inżynieria produkcji
600
900
-
Podstawy dla rolnictwa tropikalnego
600
-
-

§ 2
Ustala się stawki opłat w euro za zajęcia dydaktyczne prowadzone w j. angielskim:
 Wydział/Kierunek  Opłata za semestr na studiach (w euro)  
   pierwszego stopnia drugiego stopnia 
 Biologii i Hodowli Zwierząt  
 Biologia  - 1600
 Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  
 Architektura krajobrazu  -  1600 *)
 Geodezja i kartografia  -  1600
 Medycyny Weterynaryjnej  
 Weterynaria 4000
 Nauk o Żywności  
 Technologia żywności i żywienie człowieka  -  1500
 Przyrodniczo-Technologiczny  
 Podstawy dla rolnictwa tropikalnego  1600  -
 Ogrodnictwo  -  1600
*) – opłatę wnoszą tylko studenci przyjęci poza limitem ustalonym umową dwustronną między jednostkami prowadzącymi studia wspólne.

§ 3
 1. Student realizujący część zajęć w danym semestrze wnosi opłatę o której mowa § 1 i 2, proporcjonalnie do liczby realizowanych punktów ECTS w stosunku do pełnej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów dla tego semestru.
 2. Za powtarzanie przedmiotu spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce pobiera się opłatę za każdą godzinę zajęć (wykładów i ćwiczeń) w wysokości 8 euro.
 3. Za każdą godzinę zajęć nieobjętych planem studiów student wnosi opłatę w wysokości 10 euro.
§ 4
Cudzoziemcy podejmujący naukę na studiach doktoranckich w języku angielskim wnoszą opłaty semestralne w wysokości:
I rok 3000 euro
II rok 3000 euro
III rok 2000 euro

§ 5
Cudzoziemcy biorący udział w szkoleniach specjalizacyjnych i stażach habilitacyjnych wnoszą opłaty roczne w wysokości:
na Wydziałach:
Biologii i Hodowli Zwierząt 4000 euro
Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 4000 euro
Medycyny Weterynaryjnej 10000 euro
Nauk o Żywności 5000 euro
Przyrodniczo-Technologicznym 3000 euro

§ 6
Cudzoziemcy przebywający na stażach naukowych wnoszą miesięczne opłaty w wysokości:
na studiach magisterskich 1000 euro
na studiach doktoranckich 1200 euro

§ 7
Jeżeli okres stażu lub nauki na studiach doktoranckich podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania stażu lub nauki.

§ 8
Opłaty wymienione w § 4, 5, 6, 7 nie dotyczą cudzoziemców realizujących studia lub staż na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z ich macierzystymi uczelniami.

§ 9
 1. Opłaty wymienione w § 1, 2 i 4 wnoszone są na rachunek bankowy nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów.
 2. Opłaty wymienione w § 5 i 6 wnoszone są na rachunek bankowy nie później niż do dnia rozpoczęcia szkoleń i staży.
 3. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki.
 4. W przypadku zalegania z opłatami na studiach przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów/doktorantów.
 5. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
 6. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.
 7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności, rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.
 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 lub 7 powinien być złożony w terminie 14 dni przed upływem terminu wymaganego do wniesienia opłaty.
§ 10
Cudzoziemcy pobierający naukę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują prawo do przyznanych świadczeń oraz ponoszą opłaty w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach do końca okresu nauki przewidzianego dla danej formy kształcenia.

§ 11
- Traci moc Zarządzenie nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zasadach odpłatności.
- Traci moc Zarządzenie nr 189/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zasadach odpłatności.
- Traci moc § 2 Zarządzenia nr 79/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman KołaczUWAGA!

Akt prawny został zmieniony:
zarządzeniem nr 87/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku
zarządzeniem nr 113/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
zarządzeniem nr 111/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2016-05-12 12:06
Data ostatniej aktualizacji:
2018-08-31 13:58