Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 104/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze. zm.) oraz § 18 ust.3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1
 1. Wdrożenie Strategii Human Resources (HR) dla pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do stworzenia przyjaznych warunków do pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad zatrudniania pracowników naukowych.
 2. Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców.
 3. Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub zatrudnianiu naukowców.


§ 2
 1. Z dniem 1 października 2016 r. powołuję Zespół ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:
  Przewodniczący Zespołu: - prof. Jarosław Bosy, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
  Wiceprzewodniczący Zespołu: - prof. Anna Chełmońska-Soyta, Prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką
  Koordynator Zespołu: - mgr Dominika Mańkowska, Dział Pozyskiwania Projektów
  Zastępca Koordynatora Zespołu: - mgr Krzysztof Kafarski, dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą
  Sekretarz Zespołu: - mgr Anna Marzycka, Dział Nauki

  Członkowie Zespołu:
  Przedstawiciele pracowników naukowych:
  prof. Jarosław Bosy, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
  prof. Anna Chełmońska-Soyta, Prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką
  prof. Adam Szewczuk, Prorektor ds. rozwoju uczelni
  prof. Józef Sowiński, Prorektor ds. studenckich i edukacji
  prof. Agnieszka Kita – Prodziekan na Wydziale Nauk o Żywności
  prof. Jacek Bania - Prodziekan na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
  dr hab. Wojciech Kruszyński – Prodziekan na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt
  prof. Beata Raszka – Prodziekan na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  prof. Anita Biesiada – Prodziekan na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym
  dr hab. Krzysztof Sośnica – Przedstawiciel Liderów międzynarodowych programów naukowych
  dr Barbara Król – Przedstawiciel młodych naukowców na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt
  dr Tomasz Hadaś – Przedstawiciel młodych naukowców na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  dr Arkadiusz Dyjakon - Przedstawiciel młodych naukowców na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym
  dr Łukasz Bobak - Przedstawiciel młodych naukowców na Wydziale Nauk o Żywności
  dr Marcin Wrzosek - Przedstawiciel młodych naukowców na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

  Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej, w tym w szczególności opracowanie Strategii HR i planu działań:
  Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: prof. Jarosław Bosy
  Kwestor: mgr Urszula Paszkowska-Szczerba
  Kanclerz: mgr Marian Rybarczyk
  Dyrektor - Biura Rektora: mgr Halina Beń
  Dyrektor – Działu Pozyskiwania Projektów: dr Magdalena Ornatowska
  Dyrektor - Biura Organizacyjno-Prawnego: mgr Marianna Stałowska-Bryl
  Specjalista - dr Bartosz Greczner
  Dyrektor - Biura Informacji i Promocji: dr Dorota Sikora
  Redaktor serwisu WWW - Biura Informacji i Promocji: mgr inż. Urszula Markowska
  Dyrektor – Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr Bartłomiej Wojdyło
  Biuro do spraw Współpracy z Gospodarką i Regionem: mgr Jakub Kwaśnicki
  Dyrektor - Działu Nauki: mgr Teresa Orlewska
  Dyrektor - Działu Współpracy z Zagranicą: mgr Krzysztof Kafarski
  Dyrektor - Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji: mgr Janusz Gaca
  Dyrektor - Działu Kadr i Spraw Socjalnych: mgr Anna Dzięcioł-Solecka
  Kierownik - Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych: mgr Ryszard Graf
  p.o. kierownika - Działu Płac i Świadczeń Społecznych: mgr Urszula Kubicka
  Audytor wewnętrzny - Biuro Audytu Wewnętrznego: mgr Elżbieta Łokuciejewska
  Samodzielne Stanowisko – Administrator Bezpieczeństwa Informacji: mgr Mateusz Klimowicz
  Samodzielne Stanowisko ds. Monitoringu i Ewaluacji: mgr Dagmara Kaleta
  Rzecznik patentowy - Biuro Rzecznika Patentowego: dr Anna Olszewska
  Rzecznik prasowy: mgr Jolanta Cianciara
  Redaktor naczelny - Redakcja „Głosu Uczelni”: mgr Katarzyna Kaczorowska
  Pracownik - Poradnia Rozwoju Osobistego: dr Aleksandra Hulewska
  Kierownik - Inspektorat BHP: Kierownik mgr inż. Urszula Roszyk

  Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich

  Przewodniczący - Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
  Przewodniczący - Doraźnej Komisji Rektorskiej ds. opracowania Kodeksu Etycznego pracowników naukowo-dydaktycznych
  Przewodniczący - Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
  Przewodniczący Samorządu Doktorantów UPWr mgr Monika Grzegorczyk
  Dyrektor Centrum Sieci Komputerowych: mgr Piotr Sawicki
  Dyrektor Studium Języków Obcych: mgr Ewa Hajdasz
  Kierownik Działu Aparatury: mgr Ryszard Graf

 2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
  a) nadzór nad realizacją bieżących prac Zespołu;
  b) koordynacja prac realizowanych przez Zespół, zgodnie z przyjętym zakresem i harmonogramem realizacji;
  c) zapewnienie właściwego przepływu informacji i komunikacji w ramach prowadzonych prac;
  d) przedstawianie Rektorowi okresowych sprawozdań z działalności Zespołu.

§ 3

 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności wdrożenie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.
 2. Do zakresu prac Zespołu należy:
  1. analiza wewnętrznych regulacji prawnych, procedur i praktyk stosowanych w Uczelni, wskazująca zakres, w jakim Uczelnia realizuje zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych;
  2. przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej jako wyniku przeprowadzonej analizy wewnętrznej, mającej na celu wskazanie obszarów wymagających konkretnych działań w kontekście dostosowania regulacji wewnętrznych do wymogów Karty i Kodeksu;
  3. opracowanie strategii działań (w polskiej i angielskiej wersji językowej), zwanej dalej „Strategią HR”, obejmującej:
  a) harmonogram prac Zespołu i zakres odpowiedzialności,
  b) rezultaty i wnioski z analizy wewnętrznej w kontekście realizacji postanowień Karty i Kodeksu,
  c) plan zawierający opis działań, które zostaną podjęte w celu wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu oraz opis istniejących działań, które zostaną usprawnione celem zapewnienia zgodności z postanowieniami Karty i Kodeksu,
  d) przeprowadzenie procesu implementacji zapisów Karty i Kodeksu do wewnętrznych aktów prawnych, procedur i praktyk,
  e) informację o planach przeprowadzenia działań promujących zapisy Karty i Kodeksu na poziomie wewnętrznym (w Uczelni) i zewnętrznym (regionalnym lub krajowym),
  f) powołanie zespołu ds. monitorowania wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu oraz zapewniania jakości procedur podejmowanych w ramach Strategii HR.
  g) opracowanie Strategii HR, Planu działań określających wdrożenie europejskich standardów dotyczących warunków pracy naukowców oraz Harmonogramu prac wdrożeniowych (wykres Gantta) nastąpi w terminie do 15.11.2016r.


§ 4

 1. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą.
 2. Zobowiązuje się pracowników Uczelni do współpracy z Koordynatorem Zespołu w celu umożliwienia sprawnej realizacji poszczególnych etapów prac.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2016-09-28 12:08
Data ostatniej aktualizacji:
2016-09-28 12:08