Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie podatku dochodowego oraz rozliczeń finansowych na koniec roku 2016

Wrocław, 03.11.2016 r.

AF000000.383.41.2016

 1. W związku ze zbliżającym się terminem rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. informuję, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późniejszymi zmianami), pracownicy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskali innych dochodów z wyjątkiem:
   – zasiłków z ubezpieczenia społecznego pozostających w związku z zatrudnieniem u płatnika,
   – dochodów ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości lub praw majątkowych,
   – dochodów, od których pobierany jest podatek w formie ryczałtu,
   – świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, pozostających w związku ze stosunkiem służbowym u płatnika,

  2. nie będą korzystać z odliczeń z wyjątkiem określonych art. 26 ust. 1 pkt 3 i 5 tj.:
   – składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa,
   – zwrotów nienależnie pobranych rent i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone,

  3. nie będą korzystać z możliwości łącznego opodatkowania swoich dochodów z dochodami współmałżonka,

  będą mogli od dnia 04.01.2017 r. wypełnić oświadczenie PIT-12, które będzie stanowiło podstawę do dokonania obliczenia podatku dochodowego przez Kwesturę Uniwersytetu Przyrodniczego.

  PIT-12 należy złożyć w Dziale Płac i Świadczeń Społecznych (pok.128) do dnia 10.01.2017 r.

 2. Pracownicy, którzy nie złożą oświadczenia otrzymają informację wg wzoru PIT-11 o dochodzie rocznym oraz należnym i pobranym podatku do dnia 28.02.2017 r.

 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są zgłosić się do Działu Płac i Świadczeń Społecznych do dnia 10.01.2017 r. celem złożenia oświadczenia do rozliczenia rocznego za 2016 rok (PIT-11).

 4. Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 5 z dnia 26.02.1999r. proszę o wypełnienie oświadczenia na rok 2017 r. wg załącznika nr 1, które dotyczy określenia procentowego udziału wynagrodzenia zasadniczego objętego ochroną wynikającą z prawa autorskiego. Oświadczenie należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych oraz potwierdzone przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w Dziale Płac i Świadczeń Społecznych w terminie do 02.12.2016 r.

 5. Przypomina się o konieczności złożenia załącznika nr 2 określonego w Uchwale Senatu nr 5/99.

 6. Korzystając z praw autorskich przy realizacji godzin ponadwymiarowych (§5 pkt 2 uchwały), należy złożyć oświadczenie w Dziale Płac i Świadczeń Społecznych najpóźniej do 20-go danego miesiąca przed dniem wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – zał. nr 1a.

REKTOR

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

W załączeniu:

plik PDF PIT-12 plik PDF, 107.04 KB
2016-11-15 07:52
dokument Word 2007 Załącznik nr 1 dokument Word 2007, 14.75 KB
2016-11-15 07:52
dokument Word 2007 Załącznik nr 1a dokument Word 2007, 14.74 KB
2016-11-15 07:52
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 dokument Word 2007, 14.90 KB
2016-11-15 07:52
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2016-11-15 07:36
Data ostatniej aktualizacji:
2016-11-15 08:19