Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 141/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Grupy Monitorującej wdrożenie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze. zm.) oraz § 18 ust.3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku ze złożeniem wniosku pod nazwą Strategia HR dla pracowników naukowych (HRS4R) oraz rozpoczęciem wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca 
i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu spośród członków Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wyodrębnia się Grupę Monitorującą proces w składzie:

- prof. Jarosław Bosy Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – Przewodniczący Grupy Monitorującej

- prof. Anna Chełmońska-Soyta Prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką – Wiceprzewodniczący Grupy Monitorującej

- mgr inż. Halina Beń – Dyrektor Biura Rektora

- dr hab. Krzysztof Sośnica - Przedstawiciel Liderów międzynarodowych programów naukowych

- dr inż. Tomasz Hadaś - Przedstawiciel młodych naukowców

- mgr Anna Dzięcioł-Solecka - Dyrektor Działu Kadr i Spraw Socjalnych

- dr Dorota Sikora – Dyrektor Biura Informacji i Promocji

- dr Magdalena Gawron - Biuro Karier

- dr Aleksandra Hulewska – Poradnia Rozwoju Osobistego

- mgr Teresa Orlewska - Dyrektor Działu Nauki

- mgr inż. Marek Damski - Przewodniczący Samorządu Doktorantów

- mgr Dominika Mańkowska - Z-ca Dyrektora Działu Pozyskiwania Projektów

- mgr Krzysztof Kafarski - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą

§ 2

Zadaniem Grupy Monitorującej jest ocena efektów wdrażania ujętych w Planie działań zasad Karty i Kodeksu wraz z dokładnym przeglądem zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne. Spotkania Grupy Monitorującej odbywać się będą cyklicznie, a przewodniczący Grupy Monitorującej będzie przekazywał Rektorowi sprawozdania z realizacji działań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

                            prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2016-12-12 13:55
Data ostatniej aktualizacji:
2016-12-12 13:55