Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Dostosowanie stron internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do wymagań nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa i standard WCAG 2.0.”

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z 2016 r.poz.1842 ze zm.), § 18 ust. 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 17 ust. 3 pkt 4) lit. b) Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 14 marca 2010 r. ze zm. zarządza się co następuje:

§ 1
Na podstawie Sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego, temat: „Dostosowanie stron internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
do wymagań nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa i standard WCAG 2.0..” i zawartych w nim ustaleń, zobowiązuje się:
I. Dyrektora Centrum Sieci Komputerowych i Dyrektora Biura Informacji 
i Promocji do:
  1. Zapisania w wewnętrznych aktach prawnych odpowiedzialności za nadzór i koordynację prac nad tworzeniem i prowadzeniem stron internetowych w Uczelni, w tym za optymalne stosowanie wymagań standardu WCAG 2.0 przy prowadzonych stronach internetowych.
  2. Opracowania ogólnie obowiązujących zasad dotyczących funkcjonowania systemu administrowania stronami internetowymi w Uczelni, w tym sposobu umieszczania treści na uczelnianej oraz na wszystkich stronach internetowych mających związek z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.
  3. Ustalenia w ustanowionych zasadach obowiązku planowanych, okresowych i udokumentowanych weryfikacji dostępności stron internetowych i jej utrzymania pod względem wymagań standardu WCAG 2.0 w Uczelni. 
  4. Wprowadzenia zapisu w ustanowionych zasadach udokumentowanych, cyklicznych, otwartych szkoleń z zakresu stosowania standardów przy prowadzeniu stron internetowych w Uczelni.

II. Prorektora ds. rozwoju Uczelni do:
5. Ustalenia do stosowania efektywnych mechanizmów przekazywania pracownikom, w obrębie struktury organizacyjnej Uczelni, ustanowionego wewnętrznego prawa wydanego w formie Zarządzeń i Zarządzeń pokontrolnych Rektora. 
Przyjęcie odpowiedniej formy informatycznej powinno zapewnić osobom zarządzającym i pracownikom Uczelni, w odpowiednim czasie, właściwą informację zarządczą potrzebną do realizacji wyznaczonych zadań. 

III. O wykonaniu zaleceń należy powiadomić Rektora i audytora wewnętrznego w terminie do dnia 30.06.2017 roku.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2017-02-27 13:58
Data ostatniej aktualizacji:
2017-02-27 13:58