Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i uchwały nr 17/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku zarządza się, co następuje:

§ 1
Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018 prowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem Internetu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanym dalej IRK).

§ 2
 1. Zarządzenie reguluje tryb rekrutacji na studia obywateli polskich oraz kandydatów, którzy mogą być przyjmowani na I rok studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani na I rok studiów: a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się w Polsce,
  b) posiadacze ważnej Karty Polaka,
  c) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  e) pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  g) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 187 pkt. 1 lit. a i pkt. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. z dnia 4 listopada 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1990),
  h) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  i) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
§ 3
 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do kwalifikacji jest dokonanie rejestracji w systemie IRK, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego, indywidualnie wygenerowanego dla danego kierunku studiów w systemie IRK.
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej jest widoczne w systemie IRK w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania przelewu.
 3. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu kandydat załącza do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji, wówczas jednak uczynić to należy wyłącznie przelewem bankowym. Nie dokonanie opłaty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji – załącznik 1, skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w dalszym toku rekrutacji.
 5. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy:
  a) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK;
  b) nie uruchomiono kierunku;
  Wówczas opłata jest zwracana na wniosek kandydata skierowany do właściwego dziekana – załącznik 2.
§ 4
W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat jest zobowiązany do:
1) założenia indywidualnego konta rejestracyjnego podając swój adres e-mail;
2) wypełnienia i zatwierdzenia formularza danych osobowych;
3) wpisania danych dotyczących świadectwa dojrzałości i świadectwa maturalnego, w tym numeru świadectwa dojrzałości oraz uzyskanych wyników;
4) dokonania wyboru kierunków studiów/specjalności;
6) wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy z zadeklarowanych kierunków studiów, na indywidulany numer konta wygenerowany przez system IRK;
7) przesłania za pośrednictwem IRK aktualnego zdjęcia zgodnego z wymogami dotyczącymi fotografii obowiązującej do dowodu osobistego.
§ 5
 1. Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się w odpowiednim czasie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl, w szczególności z terminarzem oraz zasadami rekrutacji.
 2. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza w systemie IRK, nie uzupełnienia pól oraz podania błędnych informacji ponosi kandydat.
 3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez kandydata hasła dostępu do jego indywidulanego konta w systemie IRK.
 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się przez kandydata w odpowiednim czasie z informacjami umieszczonymi na indywidulanym koncie kandydata w systemie IRK oraz na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
§ 6
Kandydaci mają obowiązek wpisać wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym do formularza rejestracyjnego, który wypełnili podczas Internetowej Rejestracji Kandydatów i sprawdzić ich zgodność ze świadectwem oraz potwierdzić wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

§ 7
 1. Kwalifikacja kandydatów na I rok studiów odbywa się na podstawie listy rankingowej ogłaszanej w terminie określonym w terminarzu – załącznik 1.
 2. Lista rankingowa ogłaszana jest na stronie internetowej www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
 3. Osoby znajdujące się na liście rankingowej jako osoby zakwalifikowane, zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów we właściwej kierunkowej komisji rekrutacyjnej w terminach określonych w terminarzu – załącznik 1. Dokumenty powinny zostać złożone w foliowej koszulce.
 4. W ramach pierwszego naboru na studia ogłaszane będą trzy kolejne progi punktowe. W przypadku wypełnienia limitu miejsc po ogłoszeniu pierwszego progu punktowego, na danym kierunku nie będą ogłaszane kolejne progi punktowe.
 5. W przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych na I rok studiów na ich miejsce będą przyjmowani kolejni kandydaci z listy rankingowej. Uzupełnienie listy przyjętych będzie następowało sukcesywnie w miarę zwalniania się miejsc na liście przyjętych.
 6. Nie złożenie dokumentów w wymaganym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych i przyjęciem w to miejsce kolejnej osoby z listy osób oczekujących na przyjęcie.
 7. Na kierunek weterynaria rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się jednocześnie.
§ 8
 1. Kandydaci składają dokumenty osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez osobę trzecią. Decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów do kierunkowej komisji rekrutacyjnej dla danego kierunku.
 2. W celu skutecznego złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty należy do kompletu dokumentów określonych w § 9, § 10 i § 11 dołączyć poświadczoną notarialnie kopię dowodu osobistego oraz notarialnie poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.
 3. Składając dokumenty za pośrednictwem osoby trzeciej kandydat zobowiązany jest do dołączenia do dokumentów wskazanych w ust. 2 upoważnienia dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed właściwą kierunkową komisją rekrutacyjną.
 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za przesłane pocztą oryginały dokumentów.
 5. Miejsca przyjmowania dokumentów zostaną określone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl
§ 9
Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy na liście rankingowej zostali oznaczeni jako zakwalifikowani są zobowiązani w określonych w harmonogramie terminach dostarczyć następujące dokumenty:
1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);
2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) potwierdzoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub jego kopię potwierdzoną przez notariusza, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, poświadczoną przez notariusza lub kierunkową komisję rekrutacyjną lub jego oryginał (do świadectwa uzyskanego za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski i jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, odpowiednie zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury);
5) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, podstawy dla rolnictwa tropikalnego, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-4.

§ 10
Kandydaci na studia drugiego stopnia, są zobowiązani w określonych w harmonogramie terminach dostarczyć następujące dokumenty:
1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w systemie IRK);
2) oryginał lub poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
3) poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię suplementu
do dyplomu lub wypis z indeksu;
4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
5) poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
6) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: biotechnologia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-5.

§ 11
Kandydaci na studia legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej, dyplomem
lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, oznaczeni jako zakwalifikowani na liście rankingowej, zobowiązani są w określonych w harmonogramie terminach dostarczyć następujące dokumenty:
1) kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie), dyplomu (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia przez właściwą kierunkową komisję rekrutacyjną. Jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, należy załączyć odpowiednie zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury;
2) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego przez tłumacza przysięgłego;
3) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata;
4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
5) w przypadku kandydatów podejmujących studia prowadzone w języku polskim (nie dotyczy obywateli polskich):
- zaświadczenie o znajomości języka polskiego lub
- zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:
- certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:
- uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
6) kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, kserokopii umowy NFZ (nie dotyczy obywateli polskich) lub pisemnego zobowiązania do zawarcie w terminie do 1 października 2017 r. umowy z NFZ (załącznik 4);
7) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu;
8) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, podstawy dla rolnictwa tropikalnego, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-7.

§ 12
Na wniosek kandydata kierunkowa komisja rekrutacyjna potwierdza odbiór dokumentów. Wzór potwierdzenia dla kandydata stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 13
Listy osób przyjętych ogłaszane są na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl w terminach określonych w terminarzu.

§ 14
 1. Prowadzenie rejestracji kandydatów na kierunek architektura krajobrazu w systemie IRK kończy się w odrębnym terminie.
 2. Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu zobowiązani są do złożenia egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego.
 3. Warunkiem przystąpienia kandydatów do obowiązkowego egzaminu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego, indywidualnie wygenerowanego dla kierunku architektura krajobrazu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
 4. Miejsce obowiązkowego egzaminu z rysunku odręcznego zostanie ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl, termin egzaminu określa terminarz – załącznik 1.
 5. Na kierunek architektura krajobrazu ‒ studia I stopnia ‒ mogą zostać przyjęci kandydaci, legitymujący się pozytywnym wynikiem egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego na kierunek architektura i urbanistyka lub na kierunki artystyczne, prowadzone na akademiach sztuk pięknych.

§ 15
 1. W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć rektor, na wniosek dziekana, może ogłosić kolejny nabór.
 2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów. Zapisy są prowadzone, aż do wypełnienia wyznaczonego limitu miejsc, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.
§ 16
Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia prorektorowi ds. studenckich i edukacji.

§ 17
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


plik PDF Terminarz czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów - załącznik nr 1 plik PDF, 140.74 KB
2017-04-21 12:32
dokument Word 2007 Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - załącznik nr 2 dokument Word 2007, 17.10 KB
2017-04-21 11:43
dokument Word 2007 Wniosek o przyjęcie bez wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej - załącznik nr 3 dokument Word 2007, 17.30 KB
2017-04-21 11:43
dokument Word 2007 Oświadczenie - załącznik nr 4 dokument Word 2007, 17.18 KB
2017-04-21 11:43
dokument Word 2007 Potwierdzenie wpływu dokumentów rekrutacyjnych - załącznik nr 5 dokument Word 2007, 17.02 KB
2017-04-21 11:43

UWAGA!

Akt prawny został zmieniony:

zarządzeniem nr 130/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2017-04-21 12:40
Data ostatniej aktualizacji:
2017-08-08 15:51