Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 października 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu określa zasady przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

§ 1
Olimpiady stopnia centralnego, których laureaci i finaliści przyjmowani są na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego wymienione są
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

§ 3
Z określonych w § 1 uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści dwa razy – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości oraz następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.

§ 4
Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści i laureaci olimpiad którzy posiadają na świadectwie oceny co najmniej dostateczne z przedmiotów objętych postępowaniem.

§ 5
  1. Na kierunek weterynaria z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści pięciu pierwszych miejsc Olimpiady Biologicznej i Chemicznej stopnia centralnego.
  2. Na kierunek weterynaria z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci stopnia centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok tematyczny weterynaria.
  3. Liczba laureatów i finalistów wszystkich olimpiad nie może przekroczyć 5% limitu przyjęć na studia na kierunku weterynaria.

§ 6
Na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści dziesięciu pierwszych miejsc stopnia centralnego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


plik PDF Wykaz olimpiad - załącznik plik PDF, 362.83 KB
2017-05-09 15:18

UWAGA!

Akt prawny stracił moc – vide uchwała nr 124/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2017-05-09 15:20
Data ostatniej aktualizacji:
2018-12-27 15:23