Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2017 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 129 ust. 2 pkt 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu § 25 ust. 1 pkt 16 regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z późn. zm., § 12 i § 54 instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 11/2002 rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) zarządza się, co następuje:

§ 1
Zarządza się przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami inwentaryzacji okresowej stanu gotówki oraz
papierów wartościowych w kasie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 2
1. Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.
2. Do inwentaryzacji należy przystąpić w dniu 03 lipca 2017 r. i zakończyć ją w tym samym dniu.

§ 3
Inwentaryzacja będzie przeprowadzona w obecności osób materialnie odpowiedzialnych, tj. pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Małgorzaty Skuzy i Barbary Kucharz

§ 4
1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się zespół w składzie:
1) przewodnicząca – Zofia Karpowicz
2) członek – Monika Drozdowicz
3) członek – Barbara Korszun
2. Komisja spisowa odpowiedzialna jest za właściwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5
Dokumentacja z przeprowadzenia inwentaryzacji zostanie po jej zakończeniu i rozliczeniu zdeponowana w Dziale Księgowości Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 6
Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kwestorowi.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2017-06-28 09:35
Data ostatniej aktualizacji:
2017-06-28 09:35