Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku

dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1842) oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także § 7 uchwały nr 36/2004 Senatu AR we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia, zarządza się, co następuje:


§ 1

W Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadza się:

1.    Zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) – załącznik 1.

2.    Zasady realizacji programu naprawczego z poprzedniego roku akademickiego – załącznik 2.

3.    Zasady weryfikacji sylabusów – załącznik 3.

4.    Protokół stwierdzonych niezgodności w opracowaniu sylabusów – załącznik 4.

5.    Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych – załącznik 5.

6.    Protokoły z hospitacji – załączniki 6-7.

7.    Zasady walidacji efektów kształcenia – załącznik 8.

8.    Protokół walidacji efektów kształcenia – załącznik 9.

9.    Zasady oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i warunków, w jakich są przeprowadzane – załącznik 10.

10.    Ankietę oceny zajęć i prowadzącego zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich przez studentów – załącznik 11.

11.    Ankietę absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich – załącznik 12.

12.    Ankietę oceny zajęć i prowadzącego zajęcia na studiach trzeciego stopnia – załącznik 13.

13.    Ankietę absolwenta studiów trzeciego stopnia – załącznik 14.

14.    Ankietę oceny zajęć i prowadzącego na studiach podyplomowych – załącznik 15.

15.    Wzory raportów komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia:

- wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych – załącznik 6a i 6b,

- wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość – załącznik 7a,

- wyniki walidacji efektów kształcenia na kierunku– załącznik 9a,

- wyniki ankiety absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich – załącznik 12a,

- wyniki ankiet oceny zajęć dydaktycznych i prowadzącego zajęcia na studiach trzeciego stopnia – załącznik 13a,

- wyniki ankiet absolwentów studiów trzeciego stopnia – załącznik 14a,

- wyniki ankiety słuchaczy studiów podyplomowych – załącznik 15a,


§ 2

Traci moc zarządzenie nr 89/2016 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2016 r.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz TrziszkaUwaga!

Akt prawny został zmieniony


plik PDF zał.1_zadania USZJK plik PDF, 145.01 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.2_zasady_realizacji_programu_naprawczego plik PDF, 88.35 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.3_zasady weryfikacji sylabusow plik PDF, 56.13 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.4_protokol niezgodności w opracowaniu sylabusow plik PDF, 61.09 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.5_zasady_hospitacji plik PDF, 72.97 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.6_protokol_hospitacji_zajec plik PDF, 72.99 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.6a_-_wyniki_hospitacji_zajec_wyk plik PDF, 95.61 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.6b_-_wyniki_hospitacji_zajec_ćw plik PDF, 95.18 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.7_protokol_hospitacji_zajec_metodami_kszt._na_odleglosc plik PDF, 68.63 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.7a_raport_wyników_hospitacji_zajec_prow.metodami_zdalnymi plik PDF, 93.22 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.8_zasady_walidacji plik PDF, 53.08 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.9_protokol_walidacji plik PDF, 89.77 KB
2017-09-27 12:20
plik PDF zał.9a_raport_wynikow_walidacji plik PDF, 71.08 KB
2017-09-27 12:21
plik PDF zał.10 - zasady oceny zajęc przez studentów plik PDF, 80.18 KB
2017-09-27 12:21
plik PDF zał.11 - ankieta zajęć st. pierwszego i drugiego stopnia plik PDF, 87.90 KB
2017-09-27 12:21
plik PDF zał.12 - ankieta absolwenta st.pierwszego i drugiego st. oraz jedn.mgr plik PDF, 56.77 KB
2017-09-27 12:21
plik PDF zał.12a - opracowanie wyników ankiet absolwenta st. pierwszego i drugiego st. oraz jedn.mgr plik PDF, 93.94 KB
2017-09-27 12:21
plik PDF zał.13 - ankieta oceny zajęć na st.trzeciego st. plik PDF, 107.26 KB
2017-09-27 12:21
plik PDF zał.13a - opracowanie wyników ankiet oceny zajęć na st. trzeciego st. plik PDF, 111.97 KB
2017-09-27 12:21
plik PDF zał.14 - ankieta absolwenta st.trzeciego st. plik PDF, 97.28 KB
2017-09-27 12:24
plik PDF zał.14a - opracowanie ankiet absolwentów st.trzeciego st. plik PDF, 96.92 KB
2017-09-27 12:24
plik PDF zał.15 - ankieta oceny zajęć na st.podyplomowych plik PDF, 70.21 KB
2017-09-27 12:24
plik PDF zał.15a - opracowanie ankiet oceny zajęć na st.podypl. plik PDF, 103.09 KB
2017-09-27 12:24
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2017-09-27 13:02
Data ostatniej aktualizacji:
2019-02-07 07:34