Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 196/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 r. dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2183) oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także § 6 uchwały nr 96/2012 Senatu UPWR we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UPWR, zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 r. dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
  • zmienia się załącznik 10 – zasady oceny zajęć przez studentów, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia,
  • dodaje się załącznik 11a – opracowanie wyników ankiet na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

§ 2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
dokument Word 2007 Zasady oceny zajęć przez studentów - zał. nr 10 dokument Word 2007, 22.96 KB
2018-01-03 11:05
dokument Word Raport dotyczący wyników ankiet oceny zajęć dydaktycznych i prowadzącego zajęcia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich - zał. nr 11a dokument Word, 56.00 KB
2018-01-03 11:05
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2018-01-03 11:08
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-03 11:08