Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 156/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno – archiwalnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016r. poz. 1506, ze zm.)

§ 1
W zarządzeniu nr 156/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku ze zm. w sprawie przepisów kancelaryjno – archiwalnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadza się następującą zmianę:
§ 7 otrzymuje brzmienie:
„Zarządzenie wchodzi w życie z dniem:
  1. 1 stycznia 2018 roku dla – dla jednolitego rzeczowego wykazu akt
  2. 1 marca 2018 roku – dla instrukcji kancelaryjnej.”

§ 2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 156/2017 z dnia 19 października 2017 roku pozostają bez zmian.

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2018-01-09 13:14
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-09 13:14