Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2018 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji w zakresie przeliczenia zebranych środków pieniężnych ze sprzedaży katalogów oraz wpłat za wylicytowane dzieła.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), § 129 ust.2 pkt.2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1
W związku z organizacją Koncertu Noworocznego, powołuje doraźną komisję do przeliczenia zebranych środków pieniężnych za sprzedaż katalogów oraz wpłat za wylicytowane dzieła.

§ 2
Do przeprowadzenia w/w czynności powołuje komisję w składzie:
  1. Ewa Gajewska- Przewodniczący
  2. Karolina Gerlicz –Członek
  3. Martyna Jabłońska - Członek

§ 3
Zadania komisji:
  1. Nadzór nad prawidłowością zabezpieczenia puszek,
  2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia sprzedaży,
  3. Przeliczenie oraz przekazanie do Kasy Uczelni zebranych środków pieniężnych.

§ 4
  1. Po zakończeniu zbiórki w dniu 12 stycznia 2018 r. Komisja zaplombuje oraz przekaże protokołem puszki do Kasy Uczelni w formie depozytu.
  2. W następny dzień roboczy po zakończeniu Koncertu tj. 15 stycznia 2018 r. , puszki oraz zdeponowana gotówka zostaną odebrane przez komisję z Kasy Uczelni, oraz zostanie komisyjnie przeliczona ich zawartość. Po przeliczeniu i sporządzeniu protokołu z otwarcia puszek, Komisja wpłaci zebraną kwotę do Kasy Uczelni.

§ 5
Komisja sporządzi protokół z otwarcia puszek za sprzedaż katalogów, oraz przeliczenia zebranych środków z licytacji podczas Koncertu Noworocznego organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Załącznik 1. Wzór protokołu .

Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk

dokument Word 2007 Protokół dokument Word 2007, 14.88 KB
2018-01-11 08:51
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2018-01-11 08:52
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-11 08:52