Rzeczpospolita Polska

Regulaminy, instrukcje

Regulamin organizacyjny  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – tekst ujednolicony

Regulamin pracy  – wprowadzony zarządzeniem nr 200/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  ze zmianami; teks jednolity wprowadzony obwieszczeniem nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2016 r.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 70/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2008 r.


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wprowadzona  zarządzeniem nr 84/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku 


Regulamin wyborów wydziałowych społecznych inspektorów pracy i uczelnianego społecznego inspektora pracy uchwalony 2 lipca 2012 roku przez zakładowe organizacje związkowe działające przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroclawiu: NSZZ „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego i „Solidarność 80”


Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzona zarządzeniem nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku

Zasady przyznawania  dodatków za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr  28/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 roku


Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 186/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2013 roku

Zasady i procedury publicznego dostępu do rozpraw doktorskich bronionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – wprowadzone zarządzeniem nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014 roku
Polityka ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzona zarządzeniem nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2019 roku.

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony uchwałą nr 11/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku

Regulamin Systemu Elektronicznej Karty Pracowniczej wprowadzony zarządzeniem nr 244/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniony  zarządzeniem nr 21/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku oraz zarządzeniem nr 26/2011 z dnia 17 marca 2011 roku
Regulamin nadawania odznaczeń uczelnianych (tekst jednolity), występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej wprowadzony uchwałą nr 49/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 28 września 2007 roku, zmieniony uchwałą nr 5/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 roku oraz uchwałą nr 1/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku

Regulamin nadawania statuetek Sapere aude oraz Sapere auso w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony uchwałą nr 92/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 roku

Regulamin postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uchwałą nr 38/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia  28 marca 2014 roku

Regulamin postępowania przy nadawaniu tytułu honorowego "Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" wprowadzony uchwałą nr 37/2014  Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia  28 marca 2014 roku Zasady (polityki) rachunkowości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2011 roku, nr 72/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 roku, nr 184/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 roku

Zasady gospodarki finansowej i procedur kontroli finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 254/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zasady postępowania przy zawieraniu umów cywilnych i dokonywaniu innych czynności prawnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 78/2009 z dnia 18 maja 2009 roku – tekst jednolity zarządzenia wprowadzony obwieszczeniem rektora z dnia 31 lipca 2012 roku

Zasady postępowania przy zawieraniu umów cywilnych i dokonywaniu innych czynności prawnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 135/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku


Zasady postępowania przy przygotowywaniu projektów umów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone pismem okólnym nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2014 roku

Regulamin audytu wewnętrznego wprowadzony zarządzeniem nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku


Zasady postępowania w przypadku wszystkich typów kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez różne organy państwowe i samorządowe w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem  nr 78/208 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku


Regulamin udzielania zamówień publicznych

Wzory druków dotyczących udzielania zamówień publicznych 
Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi wprowadzony zarządzeniem nr  68/2007  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2007 roku

Regulamin zwiększonego wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja wprowadzony zarządzeniem nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r, zmieniony obwieszczeniem rektora z dnia 11 marca 2009 roku oraz zarządzeniem nr 162/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 roku

Regulamin zatrudniania i wynagradzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych wprowadzony zarządzeniem nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2013 roku ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 138/2013  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Regulamin przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – nauczycielom akademickim, pracownikom naukowo-technicznym i inżynieryjno-technicznym wprowadzony zarządzeniem nr 22/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2012 roku

Regulamin okresowego podwyższania i wypłacania wynagrodzenia, w systemie projakościowym, nauczycielom akademickim wprowadzony zarządzeniem nr 115/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  z dnia 18 lipca 2014 rokuRegulamin Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzony zarządzeniem nr 74/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2008 r.

Regulamin korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – wprowadzony zarządzeniem nr 150/2014 Rektora Uniwersytetu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 października 2014 roku

Regulamin Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzony zarządzeniem nr 130/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 roku ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 roku   

Regulamin postępowania konkursowego (szczegółowe wymagania i procedura) przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony uchwałą nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku

Regulamin postępowania konkursowego (szczegółowe wymagania i procedura) przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony uchwałą nr 22/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku

Regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony uchwałą nr 22/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku 

Regulamin przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy wprowadzony zarządzeniem nr 23/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2002 roku 

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym  oraz regulamin korzystania z kart korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym wprowadzone  obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 151/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2011 roku

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ – wprowadzony zarządzeniem nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015 roku
Zasady wdrażania i aktualizacji systemu informatycznego do zarządzania majątkiem i szybkiej inwentaryzacji „STOCK" stanowiące załącznik do  zarządzenia nr 55/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2011 roku

Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wprowadzona zarządzeniem nr 11/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 roku


Instrukcja naklejania kodów kreskowych sytemu inwentaryzacji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzona zarządzeniem nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku

Jednolity rzeczowy wykaz akt wprowadzony zarządzeniem nr 156/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku 

Instrukcja kancelaryjna wprowadzona zajrządzeniem nr 156/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku ze zmianami wprowadzonymi – zarządzeniem nr 172/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2017 roku, – zarządzeniem nr 197/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku, – zarządzeniem nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2018 roku

Instrukcja zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania wprowadzona zarządzeniem nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2014 roku

Instrukcja kontroli, obiegu, przechowywania, sporządzania i udostępniania dokumentacji księgowej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzona zarządzeniem nr 255/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzona zarządzeniem nr 8/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku

Zasady opracowywania, redagowania, wydawania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów prawnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 121/2013  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia23 lipca 2013 roku

Zasady wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 87/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku


Data opublikowania:
2018-01-18 14:31
Data ostatniej aktualizacji:
2019-03-05 13:23