Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2183) oraz § 7 ust. 2 pkt 7 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na wniosek Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku Ekonomia.

2. Studia na tym kierunku prowadzone będą do ukończenia przez studentów pełnego cyklu kształcenia tj. planowo do 30 września 2019 r.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się prorektorowi ds. studenckich i edukacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

                               

 Przewodniczący Senatu

                             prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Wytworzył:
Senat
Data wyworzenia:
2018-01-26
Opublikował w BIP:
Tomasz Lewandowski
Data opublikowania:
2018-01-30 09:49
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-30 09:49