Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zmianami), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 4 uchwały Senatu AR nr 56/2001 z 30 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczonego dla studentów AR we Wrocławiu pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR oraz dla młodych pracowników nauki z krajów byłego ZSRR zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie regulamin przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierza się prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą.

§ 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Traci moc zarządzenie nr 23/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy.

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

dokument Word Regulamin przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy dokument Word, 45.00 KB
2018-03-23 13:22
Wytworzył:
Anna Raułuszkiewicz
Data wyworzenia:
2018-03-22
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2018-03-23 13:25
Data ostatniej aktualizacji:
2018-03-23 13:25