Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i uchwały nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019 prowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem Internetu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanym dalej IRK w przypadku kandydatów z Polski oraz DreamApply w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi).

§ 2

 1. Niniejsze zarządzenie reguluje warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów będących:
  1) obywatelami polskimi, lub
  2) cudzoziemcami, podejmującymi studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, lub
  3) cudzoziemcami, podejmującymi studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani na I rok studiów:
  a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się w Polsce,
  b) posiadacze ważnej Karty Polaka,
  c) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  e) pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  g) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 187 pkt. 1 lit. a i pkt. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.),
  h) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  i) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

§ 3

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do kwalifikacji jest dokonanie rejestracji w systemie IRK/DreamApply, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego, indywidualnie wygenerowanego dla danego kierunku studiów w systemie IRK lub wskazany w systemie DreamApply. Opłatę należy uiścić za każdy z zadeklarowanych kierunków studiów.
 2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść za każdy deklarowany kierunek, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji, wówczas jednak uczynić to należy wyłącznie przelewem bankowym. Nie dokonanie opłaty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji – załącznik 1, skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w dalszym toku rekrutacji.
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej jest widoczne w systemie IRK w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania przelewu. W przypadku systemu DreamApply dokonanie opłaty rekrutacyjnej potwierdza Biuro Rekrutacji we współpracy z Działem Księgowości UPWr.
 4. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu kandydat załącza do dokumentów rekrutacyjnych.
 5. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy:
  a) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK;
  b) nie uruchomiono kierunku;
  Wówczas opłata jest zwracana na wniosek kandydata skierowany do właściwego dziekana – załącznik 2.

§ 4

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK/DreamApply kandydat jest zobowiązany do:

 1. założenia indywidualnego konta rejestracyjnego podając swój adres e-mail;
 2. wypełnienia i zatwierdzenia formularza danych osobowych;
 3. wpisania danych dotyczących świadectwa dojrzałości i świadectwa maturalnego, w tym numeru świadectwa dojrzałości oraz uzyskanych na egzaminie maturalnym wyników i sprawdzić ich zgodność ze świadectwem;
 4. dokonania wyboru kierunków studiów/specjalności;
 5. wniesienia opłaty rekrutacyjnej zgodnie z §3 ust2.;
 6. przesłania za pośrednictwem IRK/DreamApply aktualnego zdjęcia zgodnego z wymogami dotyczącymi fotografii obowiązującej do dowodu osobistego.

§ 5

 1. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza w systemie IRK/DreamApply, nie uzupełnienia pól oraz podania błędnych informacji ponosi kandydat.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez kandydata hasła dostępu do jego indywidulanego konta w systemie IRK/DreamApply.
 3. Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się w odpowiednim czasie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl, w szczególności z terminarzem oraz zasadami rekrutacji.
 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się przez kandydata w odpowiednim czasie z informacjami umieszczonymi na indywidulanym koncie kandydata w systemie IRK/DreamApply oraz na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.

§ 6

 1. Kwalifikacja kandydatów na pierwszy rok studiów odbywa się na podstawie listy rankingowej utworzonej na podstawie przyznanych punktów rekrutacyjnych i ogłaszanej w terminie określonym w terminarzu – załącznik 1.
 2. Lista rankingowa ogłaszana jest na stronie internetowej www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
 3. Osoby znajdujące się na liście rankingowej jako osoby zakwalifikowane, zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminach określonych w terminarzu – załącznik 1. Dokumenty powinny zostać złożone w foliowej koszulce.
 4. W ramach pierwszego naboru na studia ogłaszane będą trzy kolejne progi punktowe. W przypadku wypełnienia limitu miejsc po ogłoszeniu pierwszego progu punktowego, na danym kierunku nie będą ogłaszane kolejne progi punktowe.
 5. W przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów na ich miejsce będą przyjmowani kolejni kandydaci z listy rankingowej. Uzupełnienie listy będzie następowało sukcesywnie w miarę zwalniania się miejsc.
 6. Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy rankingowej i przyjęciem w to miejsce kolejnej osoby z listy rankingowej.
 7. Na kierunek weterynaria rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się oddzielnie, ale w tym samym terminie.

§ 7

Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy na liście rankingowej zostali oznaczeni jako zakwalifikowani są zobowiązani w terminach określonych w harmonogramie w załączniku 1 dostarczyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, bądź w przypadku cudzoziemców do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK/DreamApply);
 2. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;
 3. kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną, przez notariusza lub organ wydający, a w przypadku cudzoziemców poświadczoną kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. oryginał lub kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną, notariusza lub organ wydający. Do świadectwa uzyskanego za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski i jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, odpowiednie zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury;
 5. osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-4, bądź pocztą.

§ 8

Kandydaci na studia drugiego stopnia, są zobowiązani w terminach określonych w harmonogramie w załączniku 1 dostarczyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, bądź w przypadku cudzoziemców do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w systemie IRK);
 2. oryginał lub poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną, przez notariusza lub organ wydający kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 3. suplement do dyplomu lub jego kopia poświadczona przez wydziałową komisję rekrutacyjną, przez notariusza bądź organ wydający lub wypis z indeksu;
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
 5. kopię dowodu osobistego poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza, albo przez organ wydający lub w przypadku cudzoziemców kopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 6. osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem pierwszego semestru zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: biotechnologia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-5, bądź pocztą.

§ 9

 1. Kandydaci składają dokumenty osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez osobę trzecią. Decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, a w przypadku kandydatów nie będących obywatelami polskimi data dostarczenia do Biura Rekrutacji.
 2. W celu skutecznego złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty przesyłane kserokopie dowodu, świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego powinny być potwierdzone przez notariusza lub organ wydający.
 3. Składając dokumenty za pośrednictwem osoby trzeciej kandydat zobowiązany jest do dołączenia do dokumentów wskazanych w ust. 2 upoważnienia dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną. Kserokopie dowodu, świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, jeśli nie ma oryginału do wglądu, powinny być potwierdzone przez notariusza lub organ wydający.
 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za przesłane pocztą dokumenty kandydatów.
 5. Miejsca przyjmowania dokumentów zostaną określone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl

§ 10

Kandydaci na studia legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej, dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, są zobowiązani w terminach określonych w harmonogramie w załączniku 1 dostarczyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, bądź w przypadku cudzoziemców do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK/DreamApply podpisane przez kandydata;
 2. kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie), dyplomu (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną. Jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, należy załączyć odpowiednie zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury;
 3. tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim na język polski bądź angielski) dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego przez tłumacza przysięgłego;
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu/wskazane w systemie DreamApply. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 5. w przypadku kandydatów podejmujących studia prowadzone w języku polskim (nie dotyczy obywateli polskich):
  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:
  • potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
 6. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, kserokopię umowy NFZ (nie dotyczy obywateli polskich) lub pisemne zobowiązanie do zawarcia w terminie do 1 października 2018 r. umowy z NFZ (załącznik 4);
 7. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu;
 8. osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-7, bądź pocztą.

§ 11

Na wniosek kandydata wydziałowa komisja rekrutacyjna potwierdza odbiór dokumentów. Wzór potwierdzenia dla kandydata stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 12

Listy osób przyjętych ogłaszane są na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl w terminach określonych w terminarzu.

§ 13

 1. Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu zobowiązani są do złożenia egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego. Termin egzaminu określa terminarz – załącznik 1.
 2. Rejestracja kandydatów na kierunek architektura krajobrazu w systemie IRK kończy się dzień przed egzaminem z rysunku odręcznego.
 3. Warunkiem przystąpienia kandydatów do obowiązkowego egzaminu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego, indywidualnie wygenerowanego dla kierunku architektura krajobrazu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
 4. Miejsce obowiązkowego egzaminu z rysunku odręcznego zostanie ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
 5. Na kierunek architektura krajobrazu ‒ studia pierwszego stopnia ‒ mogą zostać przyjęci kandydaci, legitymujący się pozytywnym wynikiem egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego na kierunek architektura i urbanistyka lub na kierunki artystyczne, prowadzone na akademiach sztuk pięknych.

§ 14

 1. W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć rektor, na wniosek dziekana, może ogłosić kolejny nabór.
 2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów. Zapisy są prowadzone, aż do wypełnienia wyznaczonego limitu miejsc, o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów, przez kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie IRK/DreamApply.

§ 15

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia prorektorowi ds. studenckich i edukacji.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


dokument Word Załącznik nr 1 – Terminarz czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów dokument Word, 89.00 KB
2018-06-22 12:32
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 – Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej dokument Word 2007, 24.30 KB
2018-04-23 12:27
dokument Word 2007 Załącznik nr 3 – Wniosek o przyjęcie bez wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej dokument Word 2007, 24.58 KB
2018-04-23 12:27
dokument Word 2007 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia dokument Word 2007, 24.43 KB
2018-04-23 12:27
dokument Word 2007 Załącznik nr 5 – Potwierdzenie wpływu dokumentów rekrutacyjnych na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dokument Word 2007, 24.25 KB
2018-04-23 12:27

UWAGA!

Akt prawny został zmieniony zarządzeniem nr 75/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2018 roku

Wytworzył:
Paulina Boroń-Kacperek
Data wyworzenia:
2018-04-20
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2018-04-23 12:46
Ostatnio zaktualizował:
Tomasz Lewandowski
Data ostatniej aktualizacji:
2018-06-29 12:13