Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 23/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 2 oraz § 105 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz na wniosek rad wydziałów uchwala się, co następuje:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

2) wydziałowej komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dziekana danego wydziału, która samodzielnie prowadzi lub organizuje rekrutację na studia na danym wydziale;

3) studiach stacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które są prowadzone nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w językach obcych, które mogą być płatne;

4) studiach niestacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 2 pkt. 13 ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które są płatne;

5) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

6) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób,które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonej formy kształcenia oraz formy studiów;

7) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunek weterynaria;

8) egzaminie maturalnym (tzw. nowej maturze) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w art. 3 pkt. 21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z dnia 8 listopada 2017 r., Dz. U. z 2017, poz. 2198);

9) egzaminie dojrzałości (tzw. starej maturze) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

10) maturze dwujęzycznej – należy przez to rozumieć maturę zdawaną z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym oraz dodatkowo z języka obcego na poziomie dwujęzycznym oraz dwóch wybranych przedmiotów zdawanych w języku obcym;

11) apostille – należy rozumieć jako legalizację dokumentu urzędowego przeznaczonego do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938);

12) małej liczbie kandydatów – należy przez to rozumieć:
– w przypadku studiów pierwszego stopnia – mniej niż 40 osób,
– w przypadku studiów drugiego stopnia – mniej niż 20 osób.

13) liście rankingowej kandydatów – należy przez to rozumieć listę osób, utworzoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów w postępowaniu kwalifikacyjnym na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu określone w niniejszej uchwale. Listy rankingowe kandydatów są publikowane na stronie uczelni www.rekrutacja.upwr.edu.pl wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być podstawą do odwołania.

14) liście osób oczekujących – należy przez to rozumieć listę osób, które spełniły warunki rekrutacji, ale ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc stanowią listę osób oczekujących na przyjęcie, w przypadku zwalniania się miejsc w wyniku rezygnacji osób przyjętych.

15) liście osób przyjętych na studia – należy przez to rozumieć listę osób, które spełniły wszystkie warunki rekrutacji i zostały przyjęte na studia na mocy decyzji o przyjęciu.

§ 3.

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przyjmowani będą na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć uchwalonych na wniosek rad wydziałów przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 2. Na wniosek rady wydziału Senat może w ramach ustalonych limitów ograniczyć liczbę miejsc dla kandydatów rekrutujących się spośród studentów lub absolwentów innego kierunku.
 3. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć dziekan danego wydziału może:
  a) za zgodą Rektora ogłosić kolejne nabory, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym terminie;
  b) podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów,
  c) podjąć decyzję o nieuruchomieniu specjalności na studiach;
  d) podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.
 4. W przypadku zgłoszenia się małej liczby kandydatów dziekan po uzgodnieniu z kwestorem może:
  a) podjąć decyzję o nieuruchomieniu specjalności na studiach;
  b) podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

§ 4

 1. W przypadku określonym w § 3 ust 3 punkt b przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie zapisów.
 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów w terminie określonym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych.
 3. We wskazanym przypadku wydziałowa komisja rekrutacyjna nie sporządza listy rankingowej kandydatów a jedynie listę osób przyjętych.

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 2. Członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych powołuje dziekan danego wydziału. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Rekrutacji, Centrum Sieci Komputerowych i dziekanaty poszczególnych wydziałów.

§ 6

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem rekrutacji;
  2) koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych;
  3) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych;
  4) po zakończeniu procesu rekrutacji na wszystkie kierunki i formy studiów przyjęcie sprawozdania i protokołu z postępowania kwalifikacyjnego zawierającego listy rankingowe kandydatów oraz listy osób przyjętych na studia przygotowanych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów poszczególnych wydziałów.
 3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1) kompletowanie i weryfikacja dokumentów kandydatów;
  2) w przypadku organizacji egzaminu zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych oraz jego przeprowadzanie;
  3) przygotowanie listy rankingowej kandydatów;
  4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia i przygotowanie list osób przyjętych na studia;
  5) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
  6) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. O decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na pierwszy rok studiów kandydata zawiadamia się pisemnie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
  7) przekazanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania oraz protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego zawierającego listy rankingowe kandydatów oraz listy osób przyjętych na studia po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

DZIAŁ II

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU WETERYNARIA

§ 7

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria (stacjonarnych i niestacjonarnych) następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się tylko wyniki matur (nie uwzględnia się certyfikatów językowych, z wyjątkiem kierunków i specjalności prowadzonych w języku angielskim).Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2019/2020 określa załącznik 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.
 4. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych mogą być przyjęci poza postępowaniem konkursowym. Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na pierwszy rok studiów w latach 2018-2021, określa uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Brak punktacji, z któregoś z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem zera punktów za ten przedmiot (nie dotyczy to kierunku weterynaria).
 6. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na pierwszy stopień na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności jest uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym co najmniej 200 punktów.
 7. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 8

 1. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez Biuro International Baccalaureate w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:
poziom podstawowy – standard level poziom rozszerzony – high level
Matura IB Odpowiednik nowej matury Matura IB Odpowiednik nowej matury
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%
 1. Absolwentom klas dwujęzycznych z maturą dwujęzyczną oraz kandydatom wskazanym w § 8 ust.1 wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przelicza się według następującej zasady:
  a) poziom podstawowy – do liczby punktów procentowych z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie dwujęzycznym stosuje się przelicznik punktów określony w § 9, jak do matury rozszerzonej,
  b) poziom rozszerzony – liczba punktów rekrutacyjnych stanowi 4/3 liczby punktów procentowych z egzaminu zdawanego na poziomie dwujęzycznym, lecz nie więcej niż 100 %.
 2. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz oświatowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.
 3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej uwzględnia, jako przedmiot rekrutacyjny – w miejsce języka polskiego – język, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.
 4. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani na pierwszy rok studiów:
  a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się w Polsce,
  b) posiadacze ważnej Karty Polaka,
  c) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  e) pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  g) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 187 pkt. 1 lit. a i pkt. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. z dnia 24 listopada 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 2206 ze zm.),
  h) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  i) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ‒ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 5. Cudzoziemcy niewymienieni w ust.5, z wyłączeniem pkt. f), mogą być przyjmowani na I rok studiów, na podstawie:
  a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
  c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.,
  d) decyzji rektora uczelni.

§ 9

Warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1501) oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu regulujące warunki i tryb przyjmowania kandydatów niebędących obywatelami polskimi na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

§ 10

 1. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.upwr.edu.pl. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.
 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest dokonanie rejestracji, wpisanie wyników egzaminu dojrzałości lub maturalnego w systemie IRK oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej (administracyjnej) na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy:
  a) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK;
  b) nie uruchomiono kierunku;
  wówczas na wniosek kandydata skierowany do właściwego dziekana opłata jest zwracana na wskazany nr konta.
 3. Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej zakwalifikują się do przyjęcia na pierwszy rok studiów, składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:
  1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);
  2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (administracyjnej) na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezłożenie przez kandydata dokumentów zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych lub wycofanie dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty rekrutacyjnej (administracyjnej).
  3) potwierdzoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub jego kopię potwierdzoną przez notariusza, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4) kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, poświadczoną przez notariusza lub wydziałową komisję rekrutacyjną lub jego oryginał (do świadectwa uzyskanego za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski i jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, odpowiednie zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury);
  5) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-4.

§ 11

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (z wyjątkiem kierunku weterynaria) mogą uzyskać z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym punkty, których suma jest podstawą do utworzenia listy rankingowej. Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych określa załącznik 1 i 1a niniejszej uchwały.

Liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (Pw × 10) – dla wszystkich kierunków (z wyjątkiem kierunku weterynaria),

gdzie dla kandydatów z nową maturą:

 • Jo – oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego;
 • Jp – oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego)
 • Pw – oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego

Liczone według zasady:

0,4 × P albo 1,0 × R,

P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

 • Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczoną według zasad określonych w § 12,
 • Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego przeliczoną według zasad określonych w § 12, (dla cudzoziemców z języka ojczystego przeliczoną według zasad określonych w § 8),
 • Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczoną według zasad określonych w § 12,

§ 12

 1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów kwalifikacyjnych podanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały.Spośród kilku ocen uzyskanych z jednego przedmiotu, które kandydat uzyskał podczas egzaminu dojrzałości oraz tych na świadectwie ukończenia szkoły średniej, w konkursie uwzględnia się ocenę najwyższą. Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara matura) z przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, przelicza się według następujących zasad:
Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5
Ocena Liczba punktów procentowych Ocena Liczba punktów procentowych
1 0 2 0
2 12 3 30
3 34 4 65
4 56 5 90
5 78    
6 90    

§ 13

 1. Rekrutacja, w tym rejestracja na kierunek weterynaria na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się oddzielnie, ale w tym samym terminie zgodnie z zarządzeniem rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych.
 2. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów kwalifikacyjnych podanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały, według zasad ustalonych w § 12.
 3. Kandydaci na kierunek weterynaria ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na podstawie zewnętrznego pisemnego egzaminu maturalnego (nowa matura) z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową kandydatów, jeżeli uzyskają z egzaminu zewnętrznego maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i z chemii na poziomie rozszerzonym również, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.
 4. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na kierunek weterynaria.
 5. Lista rankingowa kandydatów na pierwszy rok studiów na kierunek weterynaria jest sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów procentowych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku kandydatów legitymujących się „starą maturą” lub świadectwem wydanym za granicą, uprawiającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania, ze świadectwa dojrzałości.

§ 14

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów wraz z podaniem punktacji progowej kwalifikującej do przyjęcia na pierwszy rok studiów. Łączna liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę do uzyskania lokaty na liście rankingowej.Listy rankingowe kandydatów są publikowane na stronie uczelni www.rekrutacja.upwr.edu.pl wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy od nich odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od decyzji administracyjnej.
 2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 3. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym do przyjęcia na I rok studiów znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani.
 4. Na wniosek kandydata, który nie zakwalifikował się na studia na wybranym kierunku we wskazanym naborze, można przyjąć go bez wnoszenia dodatkowej opłaty, na inny prowadzony przez uczelnie kierunek studiów, na którym nie wypełniono limitów, z wyłączeniem kierunku weterynaria. Wniosek należy składać w wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku, na który kandydat wniósł opłatę.
 5. Kandydat, który został wskazany na liście rankingowej na pierwszy rok studiów, jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 10 w terminie zgodnym z zarządzeniem rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy rankingowej.
 6. Po zakończeniu procedury kwalifikacji kandydatów wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych na studia i listę osób oczekujących oraz sporządza decyzje administracyjne w sprawie przyjęcia oraz nieprzyjęcia na pierwszy rok studiów.
 7. Lista osób przyjętych na studia jest publikowana na stronie internetowej www.rekrutacja.upwr.edu.pl.

§ 15

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza sprawozdanie i protokół z postepowania kwalifikacyjnego zawierający listy rankingowe oraz listy osób przyjętych na studia. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Wszelkie istotne skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.
 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przekazują sprawozdanie i protokół z postepowania kwalifikacyjnego zawierający listy rankingowe oraz listy osób przyjętych na studia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 16

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. Odwołania nie mogą mieć charakteru prośby o przyjęcie na studia w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej od wymaganej do przyjęcia liczby punktów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

DZIAŁ III

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

§ 17

Na studia drugiego stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

§ 18

Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku. Wymagane kierunkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę rekrutacji kandydatów na studia drugiego stopnia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 19

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki określone w §18, na pierwszy rok studiów drugiego stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający tych warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakującego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.

§ 20

Na trzysemestralne studia drugiego stopnia może być przyjęty absolwent studiów licencjackich pod warunkiem zorganizowania dla tej grupy studentów semestru wyrównawczego, pozwalającego na uzyskanie co najmniej 30 pkt ECTS i nabycie kompetencji inżynierskich, równoważnych z tymi, jakie posiada absolwent studiów inżynierskich danego kierunku.

§ 21

Kandydat na specjalność prowadzoną w języku angielskim powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

§ 22

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (jednolitych studiów magisterskich), z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

§ 23

Na studia drugiego stopnia na kierunek biologia człowieka[1], może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (jednolitych studiów magisterskich), z wyjątkiem wychowania fizycznego, nie mniejszą niż 3,5.

§ 24

Nie wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan.

§ 25

Kandydat na studia drugiego stopnia składa:

1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);

2) oryginał lub poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

3) poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu;

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (administracyjnej) na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

5) poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

6) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-5.

§ 26

W kwestiach nieuregulowanych w Dziale III stosuje się odpowiednio zapisy Działu II.

 

DZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1. Rekrutacja letnia na rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r., natomiast rekrutacja zimowa na rok akademicki 2019/2020 trwa od 15 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. W przypadku kandydatów z zagranicy oraz w przypadku rekrutacji na studia/specjalności prowadzone w języku angielskim rekrutacja zimowa na rok akademicki 2019/2020 trwa od 15 listopada 2019 do 28 lutego 2020 r.
 2. Szczegółowe zasady IRK i terminy rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz terminy składania dokumentów w roku akademickim 2019/2020 ustalane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 28

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


[1] W przypadku otrzymania zgody MNiSW na uruchomienie kierunku studiów.

plik PDF Załącznik nr 1 – Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2019/2020 plik PDF, 171.85 KB
2018-05-08 12:16
plik PDF Załącznik nr 1a – Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia magisterskie jednolite na kierunki prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 plik PDF, 171.85 KB
2018-05-08 12:16
plik PDF Załącznik nr 2 – Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia plik PDF, 315.64 KB
2018-05-08 12:16

UWAGA!

Akt prawny stracił moc – vide uchwała nr 123/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data wyworzenia:
2018-04-27
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2018-05-08 20:06
Ostatnio zaktualizował:
Tomasz Lewandowski
Data ostatniej aktualizacji:
2018-12-27 15:07