Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 oraz na rok akademicki 2019/2020.

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 7 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz na wniosek Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się limit przyjęć na I rok stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 w liczbie 36 osób.

§ 2

1. Kandydaci na kierunek Technologia i organizacja gastronomii przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin sprawdzający motywację i umiejętności praktyczne.

1.1 Motywacja kandydata będzie oceniana przez komisję egzaminacyjną na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

1.2 Umiejętności praktyczne, zostaną ocenione zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji w dwóch obszarach branży gastronomicznej: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zadania egzaminacyjne zostaną ustalone w oparciu o umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci szkół średnich na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, które w celu dalszego udziału w postepowaniu muszą zostać ocenione na ocenę co najmniej 3.0. Stosuje się następującą skalę ocen

Ocena

5,0    bardzo dobry

4,5    dobry plus

4,0    dobry

3,5    dostateczny plus

3,0    dostateczny

2,0    niedostateczny

2. Komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi trzech nauczycieli akademickich i trzech przedstawicieli pracodawców, powołuje Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności spośród członków rady programowej kierunku Technologia i organizacja gastronomii.

3. Kandydaci, którzy zdali egzamin sprawdzający przystąpią do procedury kwalifikacji.

4. W procedurze kwalifikacyjnej kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii bierze się pod uwagę oceny uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego i języka obcego oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki lub matematyki.

§ 3

1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z bloków gastronomia oraz technologia żywności; oraz Olimpiady o Żywieniu).

2. Liczba laureatów i finalistów wszystkich olimpiad nie może przekroczyć 15 osób.

§ 4

Pozostałe warunki i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii są zgodne z Uchwałą nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 oraz z Uchwałą nr 23/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


UWAGA!

Akt prawny stracił moc – vide uchwała nr 123/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wytworzył:
Senat
Data wyworzenia:
2018-05-25
Opublikował w BIP:
Tomasz Lewandowski
Data opublikowania:
2018-06-04 11:15
Data ostatniej aktualizacji:
2018-12-27 15:09