Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2018 roku

w sprawie wykonania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr rej. 160298-5301-01-K007-Ws01/18 z 26.07.2018 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), §18 ust. 3 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z wystąpieniem Starszego Inspektora – Głównego Specjalisty Państwowej Inspekcji Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy Nr 160298-5301-01-K007-Ws01/18 z 26.07.2018 r. doręczonym 30. 07.2018 r. zarządza się, co następuje:

§1

Zobowiązuje się do:

1. Podjęcia adekwatnych działań zmierzających do pełnego wdrożenia w życie obowiązku stron stosunku pracy na kształtowanie zasad współżycia społecznego w Uczelni.

1) Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w stosunku do nauczycieli akademickich.

2) Kanclerza w stosunku do pozostałych pracowników.

2. Dyrektora Działu Kadr i Płac do:

1) kontynuowania szkoleń dla pracowników UPWr na temat mobbingu oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu

2) zapewnienia składania oświadczeń w przedmiocie bezstronności powołanych członków Komisji Antymobbingowych

3) przygotowanie w terminie do 27 sierpnia 2018r. zmian do obowiązującej procedury antymobbingowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonej Zarządzenie nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku ze zm. uwzględniającej:

a) zasad dokonywania wyłączeń osób ze składu Komisji w przypadku gdy zostanie sformułowana uwaga co do bezstronności członka, a członek ten nie zrezygnuje z powierzonej funkcji w Komisji,

b) zaakcentowanie badanych spraw w ramach postępowań komisji także o zapobieganie zjawiskom dyskryminacyjnym,

c) zasad obradowania Komisji w niepełnym składzie,

4) spowodowania:

a) rozpatrywania skarg mobbingowych i dyskryminacyjnych zgodnie z podmiotowym i przedmiotowym zakresem skargi,

b) terminowego zapoznawania pracownika z procedurą antymobbingową oraz przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,

c) terminowego naliczania i przekazywania do wypłaty nagrody jubileuszowej.

3. Kierownika Inspektoratu BHP do formułowania w protokołach powypadkowych wniosków i zaleceń profilaktycznych.

§2

O wykonaniu i przyjęciu do ciągłego stosowania zaleceń pokontrolnych należy poinformować Kanclerza w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Wytworzył:
Rektor UPWr
Data wyworzenia:
2018-08-14
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2018-08-28 10:05
Data ostatniej aktualizacji:
2018-08-28 10:05