Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 163/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zgodzie z art. 227 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), oraz §28 uchwały nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 ze zm. oraz uchwały nr 24/2018 Senatu UPWr w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2018/2019 zarządza się, co następuje:

§1

Rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 prowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

§2

1.    Warunkiem dopuszczenia kandydata będącego obywatelem Polski do kwalifikacji jest dokonanie rejestracji w systemie IRK, zaś kandydata niebędącego obywatelem Polski jest dokonanie rejestracji w systemie Dream Apply, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego, indywidualnie wygenerowanego dla danego kandydata na studia w systemie IRK lub numer wskazany w systemie Dream Apply.

2.    Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się w odpowiednim czasie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl, w szczególności z zasadami rekrutacji i obowiązującym terminarzem.

3.    Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza w systemie IRK/Dream Apply, nieuzupełnienia pól oraz podania błędnych informacji ponosi kandydat.

4.    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez kandydata hasła dostępu do jego indywidualnego konta w systemie IRK/Dream Apply osobom trzecim.

5.    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się przez kandydata w odpowiednim czasie z informacjami umieszczonymi na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK/Dream Apply oraz na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.

6.    W przypadku zgłoszenia się wyraźnie mniejszej liczby kandydatów, kierunek może być nieuruchomiony. Ostateczną decyzję podejmuje dziekan.

§3

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK/Dream Apply kandydat jest zobowiązany do:    

1) założenia indywidualnego konta rejestracyjnego podając swój adres e-mail;

2) wypełnienia i zatwierdzenia formularza danych osobowych;

3) dokonania wyboru kierunku/ów studiów/specjalności;

4) wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy z zadeklarowanych kierunków studiów, na indywidulany numer konta wygenerowany przez system IRK, a w przypadku cudzoziemców na numer wskazany w systemie Dream Apply.

§4

1.    Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej jest widoczne w systemie IRK

w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania przelewu.

2.    Kandydat załącza do dokumentów rekrutacyjnych dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie IRK indywidualne konto. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji, wskazanym w §11. Niedokonanie opłaty w terminie określonym w harmonogramie w §11 skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w dalszym toku rekrutacji.

3.    Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy:

a) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK,

b) nie uruchomiono kierunku.

Wówczas opłata jest zwracana na wniosek kandydata skierowany do właściwego dziekana – załącznik 1.

§5

1.    Kandydaci składają dokumenty osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez osobę trzecią. Decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, a w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi do Biura Rekrutacji.

2.    W celu skutecznego złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty lub osoby trzeciej kopie dokumentów określonych w § 6 i § 7 muszą być potwierdzone notarialnie.

3.    Składając dokumenty za pośrednictwem osoby trzeciej kandydat zobowiązany jest do dołączenia

do dokumentów wskazanych w ust. 2 oraz §6 i §7 upoważnienia dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną.

4.    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za przesłane pocztą oryginały dokumentów.

5.    Miejsca przyjmowania dokumentów zostaną określone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.

§6

Kandydaci na studia drugiego stopnia są zobowiązani, w terminach określonych w §11 i §12, dostarczyć następujące dokumenty:

1)    podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w systemie IRK);

2)    oryginał lub kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

3)    poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię suplementu do dyplomu, oryginał do wglądu. Osoby, które ukończyły inny kierunek studiów i osoby, które nie posiadają suplementu powinny dodatkowo dołączyć wyciąg z indeksu lub kserokopię indeksu (nie dotyczy absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kontynuujących naukę na studiach II stopnia na tym samych kierunku studiów);

4)    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

5)    poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub organ wydający kopię dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

6)    osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-5.

§7

Kandydaci na studia II stopnia legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, oznaczeni jako zakwalifikowani w systemie Dream Apply, zobowiązani są w określonych w harmonogramie terminach dostarczyć następujące dokumenty:

1)    kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia (nie dotyczy dyplomów wydanych w państwach członkowskich UE oraz EFTA) wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia przez Biuro Rekrutacji dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim tłumaczenia na język angielski dokumentów, o których mowa w niniejszym pkt, wykonane przez tłumacza przysięgłego;

2)    podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu Dream Apply podpisane przez kandydata;

3)    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

4)    kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby i następstw NW na okres kształcenia w Polsce w rozumieniu przepisów określonych w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094) lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy NFZ lub pisemnego zobowiązania do zawarcia w terminie do 13 lutego 2019 r. umowy z NFZ (załącznik 3);

5)    kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu;

6)    osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-5 .

7)    W przypadku cudzoziemców podejmujących studia prowadzone w języku polskim wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 poprzez:

a)    ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

b)    posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

c)    uzyskanie potwierdzenia Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

Obowiązek o którym mowa w § 7 pkt 7 nie dotyczy absolwentów studiów legitymujących się dyplomem ukończenia uczelni wyższej w Polsce.

§8

Na wniosek kandydata wydziałowa komisja rekrutacyjna, a w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi Biuro Rekrutacji potwierdza odbiór dokumentów. Wzór potwierdzenia dla kandydata stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§9

Listy osób przyjętych ogłaszane są na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl w terminach określonych w §11 i §12 oraz na indywidulane konto kandydata w systemie IRK.

§10

1.    W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć rektor, na wniosek dziekana, może ogłosić kolejny nabór.

2.    W przypadku małej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów. Zapisy są prowadzone do wypełnienia wyznaczonego limitu miejsc.

3.    O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

§11

TERMINY    ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

15 grudnia 2018 r. godz. 12:00 (sobota)    Otwarcie systemu IRK/Dream Apply

13 lutego 2019 r. godz. 12:00 (środa)

    Zamkniecie systemu IRK dla kierunku geodezja i kartografia (ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

6 – 14 lutego 2019 r. w godz. 10:00-15:00 (środa –czwartek)

    Przyjmowanie dokumentów na kierunek geodezja i kartografia*

15 lutego 2019 r. (piątek)

    Egzamin na kierunek geodezja i kartografia**

17 lutego 2019 r. godz. 23:00 (niedziela)    Zamknięcie systemu IRK/Dream Apply dla pozostałych kierunków (ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

6-18 lutego 2019 r. w godz. 10:00-15:00 (środa – poniedziałek)    Przyjmowanie dokumentów dla pozostałych kierunków*

18 lutego 2019 r. po godz. 15.00 (poniedziałek)    Wyniki z egzaminu na kierunek geodezja i kartografia

18 lutego 2019 r. po godz. 18:00 (poniedziałek)    Ogłoszenie listy osób przyjętych

*tylko w dni robocze , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy komisji

**Dokładna godzina oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną ogłoszone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.W przypadku małej liczby kandydatów, dziekan może podjąć decyzję o nie przeprowadzaniu ww. egzaminu oraz wydłużyć nabór zgodnie z terminarzem dla pozostałych kierunków studiów.

§12

Ustala się następujący terminarz rekrutacji dla kierunków kończących się podwójnym dyplomem na kierunkach: architektura krajobrazu (Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape), ogrodnictwo (Advanced Technologies in Chinese and Polish Horticulture) oraz zootechnika (Animal production management – Chinese and European circumstances):

TERMINY    ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

15 grudnia 2018 r. godz. 12:00 (sobota)    Otwarcie systemu IRK – rozpoczęcie rejestracji

13 lutego 2019 r. godz. 15:00 (środa)    Zamknięcie systemu IRK – zakończenie rejestracji

6 – 13 lutego 2019 r. w godz. 10:00 – 15.00 (środa – środa)    Składanie dokumentów

15 lutego 2019 r. po godz. 12:00 (piątek)    Ogłoszenie listy przyjętych

§13

1.    Ze względu na specyfikę rekrutacji kandydatów z zagranicy system rekrutacji dla cudzoziemców Dream Apply działa w sposób ciągły. Zamknięcie systemu rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim oraz polskim nastąpi 13 lutego 2018 r. o godz. 23:59.

2.    Cudzoziemcy, którzy otrzymają decyzję o przyjęciu na studia są zobowiązani do dostarczenia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów do Biura Rekrutacji przed rozpoczęciem zajęć w semestrze letnim.

§14

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia prorektorowi ds. studenckich i edukacji.

§15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                       

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

                        Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka


dokument Word 2007 Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej dokument Word 2007, 11.06 KB
2018-12-14 14:43
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie bez wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej dokument Word 2007, 11.32 KB
2018-12-14 14:43
dokument Word 2007 Załącznik nr 3 - Oświadczenie dokument Word 2007, 10.91 KB
2018-12-14 14:43
dokument Word 2007 Załącznik nr 4 - Potwierdzenie wpływu dokumentów rekrutacyjnych na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dokument Word 2007, 11.12 KB
2018-12-14 14:43
Wytworzył:
Paulina Boroń-Kacperek
Data wyworzenia:
2018-12-14
Opublikował w BIP:
Tomasz Lewandowski
Data opublikowania:
2018-12-14 14:48
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-08 10:54