Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku

sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA DLA JEDNOSTEK WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNRYJNEJ: 1. Część nr 1 – drobnego sprzętu medycznego, 2. Część nr 2 – materiałów opatrunkowych; 3. Część nr 3 – środków do dezynfekcji.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, §18 ust. 3 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się doraźną komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA DLA JEDNOSTEK WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNRYJNEJ:

  1. Część nr 1 – drobnego sprzętu medycznego,
  2. Część nr 2 – materiałów opatrunkowych;
  3. Część nr 3 – środków do dezynfekcji

w składzie:

Przewodniczący komisji Dominika Kubiak-Nowak odpowiedzialna za prawidłowe przeprowadzenie postępowania, zwołuje i przewodniczy komisji
Członek komisji Wojciech Borawski odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert
Członek komisji Małgorzata Ochota odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert
Członek komisji Edyta Kowalska odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert
Członek komisji Katarzyna Budzyńska odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert
Członek komisji Zofia Golińska-Zalewska odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert
Sekretarz komisji Beata Piasecka odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert oraz sporządzenie dokumentacji z postępowania przetargowego

§2

  1. Komisja przetargowa jest zespołem powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.
  2. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

§3

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z czynności przetargowych i przekazać go bez zbędnej zwłoki prorektorowi ds. rozwoju uczelni.

§4

Posiedzenia komisji mogą się odbywać w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

§5

Członkowie komisji przetargowych oraz osoby dokonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niezależnie od jego wartości szacunkowej, są upoważnione do przetwarzania danych osobowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności do przetwarzania danych osobowychdotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 tego rozporządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data wyworzenia:
2019-01-08
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2019-01-08 12:13
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-08 16:27