Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą nr 7/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. ze zm.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 oraz § 141 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

1) § 71 ust. 6 statutu otrzymuje brzmienie:

„Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni są na stanowiskach:
a) profesora,
b) profesora uczelni,
c) adiunkta,
d) starszego wykładowcy,
e) asystenta,
f) wykładowcy,
g) lektora,
h) instruktora.”

2) § 79 statutu otrzymuje brzmienie:

1. „Na stanowisku profesora, profesora uczelni, adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora, w grupie pracowników dydaktycznych, zatrudnia się na czas określony lub nieokreślony.
2. Na stanowisku profesora w grupie pracowników dydaktycznych, może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
3. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych, może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne.
4. Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych, może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora i co najmniej pięcioletni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.
5. Na stanowisku starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych, może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku wykładowcy w Uczelni lub siedmioletni staż pracy poza Uczelnią.
6. Na stanowisku asystenta, w grupie pracowników dydaktycznych, może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny i co najmniej dwuletni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub siedmioletni staż poza Uczelnią.
7. Na stanowisku wykładowcy, w grupie pracowników dydaktycznych, może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny i co najmniej pięcioletni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub siedmioletni staż poza Uczelnią.
8. Rektor może odstąpić od warunków określonych w ust. 4, 5 ,6 i 7 zatrudniając w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych nauczyciela akademickiego z zagranicy.”

3) dodaje się punkt 3 do § 86 ust.5 w brzmieniu:

„1) rektor – 45 godzin
  2) prorektor, dziekan – 75 godzin”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Wytworzył:
Senat UPWr
Data wyworzenia:
2019-01-25
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2019-01-31 10:26
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-31 10:26