Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizacje projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) –zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się w życie Regulamin przyznawania środków finansowych na realizacje projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Powołuje się na czas trwania konkursu Komisję Konkursową Studenckich Kół Naukowych, zwaną dalej Komisja SKN, do oceny projektów badawczych zgłaszanych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w następującym składzie:

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Damian Knecht

Członkowie:
dr hab. Krzysztof Lejcuś
dr hab. inż. Anna Gliszczyńska, prof. UPWr
Patryk Skorupski – Członek Samorządu Studenckiego
mgr Anna Pietrzak

Sekretarz:
dr Katarzyna Lech-Książkiewicz

§3

Do zadań Komisji SKN należy:

  1. sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem aplikacji o projekty badawcze zgłaszane przez Studenckie Koła Naukowe;
  2. ustalenie kryteriów przyznawania środków finansowych na podstawie złożonych wniosków;
  3. ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków;
  4. ocena raportów końcowych z realizacji projektów.

§4

Obsługę administracyjno-organizacyjną prac Komisji SKN zapewnia Dział Organizacji Studiów.

§5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


dokument Word 2007 Regulamin przyznawania środków finansowych na realizacje projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe dokument Word 2007, 20.51 KB
2019-03-25 14:10
dokument Word 2007 Załącznik nr 1 – wniosek dokument Word 2007, 54.59 KB
2019-03-25 14:10
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 – kosztorys dokument Word 2007, 53.72 KB
2019-03-25 14:10
dokument Word 2007 Załącznik nr 3 – kryteria oceny wniosku dokument Word 2007, 15.20 KB
2019-03-25 14:10
dokument Word 2007 Załącznik nr 4 – raport końcowy dokument Word 2007, 56.17 KB
2019-03-25 14:10
Wytworzył:
Anna Pietrzak
Data wyworzenia:
2019-03-25
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2019-03-25 14:18
Data ostatniej aktualizacji:
2019-03-25 14:18