Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 35/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim2019/2020.

Na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1669, ze zm.) Senat uchwala co następuje:


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.


§ 2

1.    Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest utworzona w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

1)    nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne;

2)    nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

a.    inżynieria lądowa i transport,

b.    inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

3)    nauk rolniczych w dyscyplinach:

a.    rolnictwo i ogrodnictwo,

b.    technologia żywności i żywienia,

c.    weterynaria,

d.    zootechnika i rybactwo.

2.    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przyjmuje kandydatów na I rok studiów w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 w liczbie nie większej niż 50 osób.


§ 3

1.    O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się kandydat posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba o której mowa w art.186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668, ze zm.), w tym beneficjent programu „Diamentowy Grant”.

2.    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.    Jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

4.    Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkołach Doktorskich na zasadach określonych w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5.    W Szkole Doktorskiej obowiązują takie same warunki rekrutacji dla obywateli polskich i cudzoziemców. Cudzoziemcy muszą przejść proces rekrutacyjny na podstawie niniejszej uchwały.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


§ 4

1.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Radę Szkoły Doktorskiej. W pracach komisji rekrutacyjnej uczestniczy przedstawiciel samorządu doktorantów.

2.    Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej powołuje dyrektor Szkoły Doktorskiej spośród członków tej komisji.

3.    Członkami komisji rekrutacyjnej mogą być osoby z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, reprezentujące dyscyplinę naukową w ramach której prowadzi się kształcenie w Szkole Doktorskiej.

4.    W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających członkowi komisji rekrutacyjnej bezpośredniego udziału w jej pracach, Rada Szkoły Doktorskiej odwołuje go i powołuje nowego członka, z zachowaniem zasad określonych w ust.3.

5.    Nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnej sprawuje dyrektor Szkoły Doktorskiej.

6.    Kadencja komisji rekrutacyjnej trwa 4 lata.


§ 5

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)    ogłoszenie o naborze do Szkoły;

2)    przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, poprzez rejestrację w systemie internetowej rejestracji kandydatów;

3)    zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i sporządzenie protokołu zbiorczego z tego postępowania.


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE


§6

1.    Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

1)    zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie internetowej rejestracji kandydatów;

2)    posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzony dyplomem lub zaświadczeniem z właściwego dziekanatu;

3)    spełnia warunki określone w art. 186 ust. 2 ustawy, w tym jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;

4)    wypełniła w systemie internetowej rejestracji kandydatów kartę kandydata do Szkoły Doktorskiej. Wydrukowaną kartę wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyła do Działu Nauki.

2.    Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i ma formę dwustopniową.

3.    W przypadku kandydatów (studentów), o których mowa w art.186 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, komisja rekrutacyjna dokonuje oceny dorobku naukowego według następujących kryteriów:

1)    autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (w przypadku publikacji należy wskazać listę A, B lub C i punktację czasopisma z aktualnego wykazu czasopism ministerstwa);

2)    udział w projektach badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego;

3)    autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;

4)    wystąpienia na konferencjach naukowych;

5)    nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym;

6)    aktywny udział w pracach koła naukowego;

7)    udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami;

8)    udział w praktykach zagranicznych.


Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku naukowego jest warunkiem przejścia kandydata do I etapu rekrutacji.

4.    I Etap (max. ilość punktów do uzyskania – 50)

1)    średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

2)    w przypadku kandydatów (studentów), o których mowa w art.186 ust. 2 ustawy

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz „Beneficjenta „Diamentowego Grantu” – obowiązuje średnia ocen z zaliczonych lat studiów;

3)    średnia ocen, o której mowa w pkt. 1) i 2) – nie niższa niż 3,5 (nie więcej niż 5 pkt.)

4,8 – 5     5 pkt.

4,5 –  4,7 4 pkt.

4,2 –  4,4 3 pkt.

3,9 – 4,1     2 pkt.

3,5     1 pkt.

4)    ocena na dyplomie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) – nie niższa niż 3,5 (nie więcej niż 5 pkt.)

bardzo dobry     5 pkt.

dobry plus     4 pkt.

dobry     3 pkt.

dostateczny plus     2 pkt.

5)    język angielski (nie więcej niż 10 pkt.).

B2         5 pkt.

C1         8 pkt.

C2         10 pkt.

6)    drugi język obcy – punktacja dodatkowa (nie więcej niż 5 pkt.)

B2         1 pkt.

C1         3 pkt.

C2         5 pkt.

7)    Znajomość języka obcego powinna być udokumentowana certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym jego znajomość na wymaganym poziomie, wydanym przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języka obcego w danej uczelni.

8)     aktywność naukowa (nie więcej niż 15 pkt.)

(artykuły, postery, referaty i komunikaty naukowe)

9)    odbyte staże i praktyki zawodowe (nie więcej niż 10 pkt.)

(udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami i certyfikatami).

5.    II Etap (max. ilość punktów do uzyskania – 25)

Rozmowa kwalifikacyjna – prezentacja ustna o tematyce przyszłej pracy doktorskiej oraz zainteresowań naukowych.

W przypadku kandydata z zagranicy możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych służących do wideokonferencji.

1)    Komisja rekrutacyjna w stosunku do kandydata niepełnosprawnego powinna zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego na podstawie prawomocnego. orzeczenia o inwalidztwie lub zaświadczenia czy opinii właściwej poradni specjalistycznej.

2)    Kandydat niepełnosprawny powinien złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek

o potrzebie dostosowania postępowania kwalifikacyjnego, najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem tego postępowania. Do wniosku kandydat powinien załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ


§ 7

1.    Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

2.    Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania do Szkoły Doktorskiej kandydatów w ramach limitu miejsc.

3.    Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:

1)    Uzyskanie w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 51% z możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym:

–    w etapie I: 25,5 pkt.;

–   w etapie II: 12,75 pkt.

2)    obowiązkowa znajomość języka angielskiego, na poziomie minimum B2;

3)    uzyskanie średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich a w przypadku kandydatów, o których mowa § 6 ust. 3, zaświadczenie o średniej ocen z co najmniej trzech lat jednolitych studiów magisterskich – na poziomie minimum 3,5.

4.    Listę, o której mowa w ust. 2, komisja rekrutacyjna sporządza niezwłocznie poprzez system internetowej rejestracji kandydatów.

5.    W przypadku, gdy na ostatnim miejscu ww. listy rankingowej znajdować się będzie dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym o przyjęciu będzie liczba punktów uzyskanych za rozmowę kwalifikacyjną, a w dalszej kolejności za aktywność naukową, odbyte staże i praktyki zagraniczne.

6.     Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o:

1)    zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca;

2)    przeprowadzenie drugiej rekrutacji (uzupełniającej) w takim samym trybie.

7.    Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Doktoranci otrzymają, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, informację o zakwalifikowaniu do Szkoły Doktorskiej i o obowiązku dokonania wpisu na listę w ciągu 14 dni. Nie dokonanie wpisu w tym terminie będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej

8.    Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

9.    Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej Szkole Doktorskiej.

10.    Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

11.    Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta.


§ 8

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na stronie internetowej – Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uczelni.


§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy oraz wewnętrzne regulacje w Uczelni.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Senatu

                             Prof. dr hab. inż. Tadeusz TrziszkaUWAGA!

Akt prawny uległ zmianie – vide Uchwała nr 50/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku

Wytworzył:
Senat
Data wyworzenia:
2019-04-26
Opublikował w BIP:
Tomasz Lewandowski
Data opublikowania:
2019-05-08 14:19
Ostatnio zaktualizował:
Tomasz Lewandowski
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-28 08:29