Rzeczpospolita Polska

Projekty badawcze

 Lp.  Rodzaj dokumentu
  Termin złożenia w MNiSW
  1. Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego

egz. wydruku i 1 w formie elektronicznej
http://osf.opi.org.pl część A wniosku

Minister co najmniej raz w roku ogłasza komunikaty
o możliwości składania wniosków w dzienniku o  
zasięgu ogólnopolskim (Rzeczpospolita)
oraz na stronie internetowej MNiSW

               


Rozliczanie środków finansowych przyznanych na projekty badawcze

  1.  

Raport roczny z realizacji projektu badawczego własnego/promotorskiego:

  • raport do wniosków złożonych do 33 konkursu – pobierz

  • raport do wniosków złożonych od 34 konkursu – pobierz

2 egz. do 31 marca następnego roku, nie wcześniej       
jednak niż po upływie 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu badawczego określonego w umowie
  2.  

Raport końcowy z realizacji projektu badawczego własnego/promotorskiego:

  • raport do wniosków złożonych do 33 konkursu – pobierz

  • raport do wniosków złożonych od 34 konkursu – pobierz

2 egz. w terminie 60 dni od dnia zakończenia
realizacji projektu
  3.  

Raport roczny z realizacji projektu rozwojowego – pobierz

2 egz. do 31 marca następnego roku, nie wcześniej
jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia
realizacji projektu badawczego określonego
w umowie

  4.  

Raport końcowy z realizacji projektu rozwojowego – pobierz

2 egz. w terminie 60 dni od dnia zakończenia
realizacji projektu