Rzeczpospolita Polska

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych


Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie nadawania stopni albo tytułu po dniu 30 kwietnia 2019 r.

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 179 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora przeprowadzane są na zasadach dotychczasowych, z tym że, jeżeli nadanie stopnia albo tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień albo tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

Oznacza to, że jedynie nadanie stopnia albo tytułu następuje z uwzględnieniem nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. Wszystkie inne czynności podejmowane przez radę jednostki organizacyjnej w danym postępowaniu o awans naukowy – poza nadaniem stopnia – przeprowadzane po dniu 30 kwietnia 2019 r. powinny uwzględniać tę dziedzinę i dyscyplinę, w której zostało wszczęte dane postępowanie.

Jednocześnie, Centralna Komisja przypomina, że zgodnie z art. 178 przytoczonej ustawy stan zatrudnienia w danym podmiocie, wpływający na możliwość wykonywania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, określony został w art. 175 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 176 ust. 2 pkt. 2 i 3 tej ustawy, tj.:

  1. W przypadku uprawnienia do nadawania stopnia doktora - na poziomie co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystycznych, w zakresie której podmiot ten posiada uprawnienie.
  2. W przypadku uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego – na poziomie co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystycznych, w zakresie której podmiot ten posiada uprawnienie. 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego

 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: 
 - nauki biologiczne 
 Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach: 
 - rolnictwo i ogrodnictwo 
 - technologia żywności i żywienia 
 - weterynaria 
 - zootechnika i rybactwo 
 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: 
 - inżynieria lądowa i transport 
 - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

Dotychczasowe przepisy i uprawnienia


Uprawnienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do nadawania stopni naukowych doktoraLp.
Obszar wiedzy Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa


1

obszar nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych

nauki rolnicze

agronomia
inżynieria rolnicza
ochrona i kształtowanie środowiska
ogrodnictwo
technologia żywności i żywienia
zootechnika
nauki weterynaryjne


2
obszar nauk przyrodniczych nauki biologiczne

biologia


biotechnologia
3
obszar nauk technicznych
nauki techniczne
geodezja i kartografia

Uprawnienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

Lp. Obszar wiedzy
Dziedzina nauki
Dyscyplina naukowa
1obszar nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych
nauki rolnicze agronomia
inżynieria rolnicza
ochrona i kształtowanie środowiska

ogrodnictwo
technologia żywności i żywienia
zootechnika
nauki weterynaryjne

2
obszar nauk przyrodniczych
nauki biologiczne
biotechnologia
3
obszar nauk technicznych
nauki techniczne
geodezja i kartografia