Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Analizy Wody


 

Badania

Laboratorium dysponuje możliwością oceny jakości wody na podstawie oznaczeń wykonywanych przy użyciu wysokiej jakości spektrofotometru UV – VIS Carry 100. Oznaczamy zawartości związków azotowych (NH4, NO2, NO3) i fosforanów w wodzie i ściekach, zawartość chlorofilu a, zawartość jodu.

Ponadto wykonujemy m.in. następujące oznaczenia:

 • odczyn wody – pomiar bezpośredni przy użyciu pehametru,
 • przewodność elektrolityczna – pomiar bezpośredni przy użyciu konduktometru,
 • temperatura – pomiar bezpośredni przy użyciu termometru elektronicznego,
 • twardość ogólna – metoda miareczkowa,
 • zasadowość – metoda miareczkowa,
 • wapń – metoda miareczkowa,
 • magnez – metoda miareczkowa,
 • chlorki – metoda miareczkowa (Mohra),
 • utlenialność – metoda miareczkowa w środowisku kwaśnym
 • tlen rozpuszczony – metoda Winklera,
 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) – metoda rozcieńczeń,
 • sucha pozostałość, zawartość substancji rozpuszczonej, zawiesiny – metoda wagowa.

Ponadto wykonujemy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wodne, oceny stanu ekologicznego wód płynących na podstawie indeksu makrofitowego. Testy toksyczności w środowisku wodnym wykonywane na rybach i rozwielitkach.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Zakład Hydrobiologii i Akwakultury
ul. Chełmońskiego 38 C
51-630 Wrocław

mgr Anna Bieniek
tel. 71 320 5870
e-mail:

dr hab. inż. Wojciech Dobicki
tel. 71 320 5870, 71 320 5872
e–mail: