Rzeczpospolita Polska

Pracownia Zoologii Gleby i Parazytologii


 

Badania

Pracownia świadczy usługi w zakresie identyfikacji form dyspersyjnych helmintów (jaja, postacie larwalne) oraz form dojrzałych pasożytów zwierząt dzikich, udomowionych i ludzi, w oparciu o badania koproskopowe.

Pracownicy Zakładu wykonują także specjalistyczne ekspertyzy mające na celu analizę środowiska przyrodniczego. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem naukowo–badawczym. W ekspertyzach wykorzystuje się ogólnie przyjętą specjalistyczną dla każdego zadania, metodykę badań i obserwacji. Dzięki zaangażowaniu naukowców reprezentujących szerokie spektrum dyscyplin i tematów badawczych wykonujemy:

  • inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze,
  • ekspertyzy w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000,
  • ekspertyzy w zakresie oceny oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko oraz ocenę ryzyka przyrodniczego,
  • monitoring przyrodnicze przed i po realizacji inwestycji,
  • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (m.in. prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
  • projektowanie rozwiązań minimalizacyjnych i kompensacyjnych,
  • opinie oraz ekspertyzy chiropterologiczne dotyczące wszelkiego rodzaju inwestycji.

 

Kontakt

Instytutu Biologii
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców
ul. Kożuchowska 5b
51-631 Wrocław

dr hab. Joanna Mąkol, prof. nadzw.
tel. 71 320 5886
e-mail: