Rzeczpospolita Polska

O programie

HORIZON 2020 to mechanizm Unii Europejskiej, finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020. Inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie. W zakresie swoich badań i innowacji ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Strona programu Horyzont 2020

RODZAJE KONKURSÓW

Research and Innovation Actions – projekty badawcze i innowacyjne

Projekty badawcze i innowacyjne prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii czy produktów. Projekty mogą zawierać też elementy demonstracyjne lub pilotażowe.

Innovation Actions – projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne składają się przede wszystkim z działań nastawionych na plany produkcyjne a także projektowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Projekty mogą zawierać elementy prototypowania, testowania, demonstrowania lub pilotażu produktu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek.

Coordination and support actions – akcje koordynujące i wspierające

Celem jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej, finansowanej na szczeblach krajowych. W zakres działań wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami a także organizacja konferencji, spotkań, wymiany personelu, upowszechniania dobrych praktyk oraz tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze są przeznaczone na koordynację, nie na badania, a ich zadaniem jest wspieranie realizacji programu Horyzont 2020.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Granty Indywidualne Marii Skłodowskiej-CurieBaza danych projektów