Rzeczpospolita Polska

Narodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/


RODZAJE KONKURSÓW


OPUS
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

HARMONIA
Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

M-ERA.NET
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Co najmniej 3 zespoły naukowe pochodzące z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

MINIATURA
Na pojedyńcze działania naukowe.

SYMFONIA
Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

SONATINA
 na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.

FUGA
Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

POLONEZ
Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

BEETHOVEN
Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

UWERTURA
Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW

 

Instrukcje przygotowania wniosków NCN

Wyniki konkursów NCN