Rzeczpospolita Polska

Magdalena Ornatowska

m.ornatowskaDr Magdalena Ornatowska, obecnie pełni funkcję dyrektora Działu Pozyskiwania Projektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do jej obowiązków należy zajmowanie się sprawami zawiązanymi z organizacją prac dotyczącą pozyskiwania projektów (w tym projektów naukowych, aplikacyjnych, jak również projektów o charakterze międzynarodowym) w ścisłej współpracy z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Dr Ornatowska jest także odpowiedzialna za zarządzanie działem jak również uczestniczy w przygotowaniu i realizacji strategii uczelni, formułowaniu polityki Uczelni dotyczącej badań oraz reprezentuje jednostkę Uczelni na forum międzynarodowym.                                                                                                                                                                Zanim rozpoczęła pracę na Uniwersytecie pracowała jako dyrektor Departamentu Life Science przy Wrocławskim Centrum Badań EIT +, gdzie była odpowiedzialna za rozwój działalności dotyczącej badań i rozwoju w obszarze Life Science. Jej zainteresowanie naukami o zdrowiu sięgają do czasów doktoratu z biologii molekularnej, który obroniła na Uniwersytecie w Poczdamie (2003), a przeprowadziła w ramach stypendium DFG w Instytucie Max-Planck w Golm (2000-2003, Germany). Przed rozpoczęciem pracy w WCB EIT + w 2007 roku, Magdalena Ornatowska spędziła jeden rok na stanowisku oficera naukowego odpowiedzialnego za utworzenie sieci naukowej między polskimi i niemieckimi grupami badawczymi na Uniwersytecie w Poczdamie. Brała udział w przygotowywaniu wniosków i zarządzaniu projektami przez cały okres trwania projektu. W następnych latach zakończyła pomyślnie warsztaty i szkolenia w obszarze "Analiza danych mikromacierzy-Level I i II warsztat" przez Silicon Genetics, Paryż, Francja, (2004/06), "Prawa własności intelektualnej", Paryż, Francja (2004/6), "Bioinformatyka", Instytut Pasteura w Paryżu, Francja (2004/11) oraz "Uzyskiwanie Finansowanie Life Science in" przez ScanBalt, Warszawa, Polska (2005/05). Kolejne trzy lata po doktoracie pracowała na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie prowadziła badania molekularnych podstaw sepsy i innych chorób związanych z niedoborem odporności. Dr Ornatowska w trakcie swojej pracy uzyskała kwalifikacje dotyczące zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2 Foundation) oraz odbyła prestiżowe stypendium Top500 Innovators ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Cambridge i Oxford (UK,2015). Dr Ornatowska biegle posługuje się następującymi językami: polskim, angielskim i hiszpańskim.