Rzeczpospolita Polska

Zespół


Prof. dr hab. Krzysztof Marycz

 krzysztof_marycz

Kierownik Katedry Biologii Eksperymentalnej. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego kierunku Biologia Stosowana (dyplom 2005). Pracę doktorską obronił w 2008 roku. Habilitację na podstawie pracy pt. „Ocena potencjału regeneracyjnego ASCs (Adipose Stem Cells) oraz badanie ich interakcji z wybranymi materiałami implantacyjnymi" uzyskał w 2015 roku. Tytuł Profesora otrzymał w 2019 roku.

Autor 196 publikacji (łączny IF 396,88; index Hirscha) naukowych oraz wielu patentów. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez NCBiR, NCN oraz POIG. Pełni również funkcję eksperta w konkursach finansowanych przez NCBiR oraz panelisty, w konkursach finansowanych przez NCN.

Profesor wizytujący w Stanford University School of Medicine, jak również na Uniwersytecie Justus-Liebig (Gießen, Niemcy).  Obecnie koordynator badań naukowych w Agencji Badań Medycznych (Ministerstwo Zdrowia), jak również ekspert w zespole, działającym przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakresie wytyczania kierunków rozwoju nauk biomedycznych w kraju. Ponadto członek zespołu ds. rozwoju nauki województwa dolnośląskiego działającej przy Marszałku Województwa. Pełnił funkcję członka Rady Naukowej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Pełni funkcję gościnnego redaktora w wielu czasopismach, w tym Stem Cells Review and Reports oraz Journal of Clinical Medicine.

Wypromował wielu młodych naukowców, zarówno doktorów nauk weterynaryjnych oraz doktorów nauk biologicznych, ze specjalnością biologia medyczna.

Pionier w zakresie medycyny translacyjnej na modelu zwierzęcym.

Zainteresowania pozanaukowe:
jeździectwo i polityka zagraniczna

Dr Agnieszka Śmieszek

  tlo1

Absolwentka biologii stosowanej, pracę doktorską pt. ”Białka morfogenetyczne kości jako czynniki stabilizujące chondrocyty do przeszczepów autologicznych poprzez mechanizm autokrynnej regulacji” obroniła w 2012 roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Od 2012 roku związana z Katedrą Biologii Eksperymentalnej, gdzie prowadzi badania naukowe i pełni funkcję adiunkta.

W pracy naukowej skupia się na ocenie cytokompatybilności biomateriałów implantacyjnych przeznaczonych do medycyny regeneracyjnej, głównie ortopedii. Badania prowadzi przede wszystkim z wykorzystaniem modelu multipotentych komórek stromalnych (tzw. dojrzałych komórek macierzystych). Specjalista w zakresie technik hodowli komórkowych, oceny cytotoksyczności biomateriałów metalicznych oraz polimerowych, jak również w biologii molekularnej (RT-qPCR do oceny ekspresji mRNA i miRNA, ELISA, Western blot).

Autorka 60 publikacji. Główny wykonawca w wielu projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Kierownik projektu pt. „Wytworzenie kompleksu inkluzyjnego metformina – metyl-β-cyklodekstryna (Met/MβCD) wzmagającego żywotność komórek progenitorowych izolowanych z jaj pszczoły miodnej (Apis mellifera) “ finansowanego przez PARP i realizowanego we współpracy z firmą Bioscientia.

Adiunkt wizytujący w Laboratorium Ekspresji Genów w Pradze.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka, podróże.

Dr Lynda Bourebaba

  tlo1

Absolwentka farmakologii molekularnej i biochemii, pracę doktorską zatytułowaną „Ocena profilu toksykologicznego oraz przeciwcukrzycowe działanie alkaloidów izolowanych z Hyoscyamus albus w warunkach in vivo” obroniła w 2017 r. na Uniwersytecie Abderrahmane Mira w Algierii. Po obronie uzyskała stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Katedrze Biologii Eksperymentalnej. Podczas stażu prowadziła badania nad oceną aktywności biologicznej naturalnych ekstraktów. Badania te prowadziła z wykorzystaniem multipotentych komórek stromalnych izolowanych z tkanki tłuszczowej koni z syndromem metabolicznym (EMS). Obecnie pełni funkcję adiunkta naukowo-badawczego w Katedrze Biologii Eksperymentalnej. 

Jej prace badawcze koncentrują się głównie na opracowywaniu nowatorskich terapii wykorzystujących osiągnięcia medycyny regeneracyjnej. Terapie te są skierowane na leczenie zaburzeń endokrynologicznymi i metabolicznych, takich jak syndrom metaboliczny czy insulinooporność. Interesuje się również fitochemią i fitoterapią. Wykorzystuje techniki takie jak GC-MS i HPLC-MS / MS do badań składu chemicznego naturalnych ekstraktów i bioaktywnych preparatów.

Jej badania polegają na ustaleniu potencjału terapeutycznego naturalnych ekstraktów z wykorzystaniem komórek o obniżonym potencjale regeneracyjnym, takich jak multipotentne komórki mezenchymalne izolowane z tkanek koni cierpiących na syndrom metabolicznym, czy komórki progenitorowe izolowane z wątroby pacjentów z niealkoholowa stłuszczeniową chorobą wątroby. Jej prace łączą badania metabolomiczne (białka i metabolity) oraz genomikę (transkryptom).

Jest głównym wykonawcą w projektach badawczych finansowanych przez NCN:  (1) Wpływ bioaktywnych alg wzbogaconych na drodze biosorpcji w jony Cr(III), Mn(II) i Mg(II) na status gospodarki węglowodanowej w przebiegu syndromu metabolicznego koni (Equine Metabolic Syndrome - EMS). Ocena in vitro oraz in vivo; oraz (2) Inhibicja fosfatazy tyrozynowej jako strategia uwrażliwiania na insulinę poprzez aktywację autofagii chaperonowej oraz wyciszenie odczynu zapalnego i stresu komórkowego wątroby koni z syndromem metabolicznym (EMS).

Zainteresowania pozanaukowe: literatura francuska i pszczelarstwo

mgr Katarzyna Kornicka-Garbowska

 tlo1

Absolwentka studiów na kierunku biologia ze specjalnością techniki laboratoryjne, ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w lipcu 2016 r. Od 2016r. do chwili obecnej doktorantka w Katedrze Biologii Eksperymentalnej.

Prowadzone badania skupiają się na analizie molekularnego podłoża insulinooporności u koni z syndromem metabolicznym (EMS) oraz poszukiwaniu innowacyjnych metod leczenia tej jednostki chorobowej, opracowaniu metod odmładzania komórek in vitro, w tym poprzez terapeutyczny transfer mitochondriów.

Kierownik projektu Preludium 14, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN): Transfer mitochondriów, jako innowacyjna metoda przywracania macierzystości komórkom macierzystym, izolowanym z tkanki tłuszczowej koni cierpiących na syndrom metaboliczny (EMS).

Zainteresowania pozanaukowe: podróże, konie

mgr Michalina Alicka

tlo1

Absolwentka Biotechnologii farmaceutycznej na Politechnice Wrocławskiej, którą ukończyła w lipcu 2017 r. Obecnie doktorantka w Katedrze Biologii Eksperymentalnej od 2018 r.

Do głównych zainteresowań należy badanie regulacji szlaku odpowiedzi na stres siateczki endoplazmatycznej (ang. unfolded protein response) w komórkach wątroby izolowanych od koni cierpiących na syndrom metaboliczny (ang. equine metabolic syndrome, EMS).

Autorka 5 publikacji. Kierownik projektu Innowacyjny Doktorat: „ Udział białka wiążącego hormony płciowe (ang. sex hormone binding globulin, SHBG) w uwrażliwianiu komórek wątroby izolowanych od koni z syndromem metabolicznym na insulinę”

Zainteresowania pozanaukowe: podróże, historiamgr Malwina Mularczyk

mgr Mateusz Sikora

mgr Ariadna Pielok

Meriem Baouche

Martyna Kępska

mgr inż. Klaudia Marcinkowska