Rzeczpospolita Polska

Zespół


dr hab. Andrzej Białowiec

 bialowiec

ab_qr

 Dr hab. inż. Andrzej Białowiec urodził się i wychował w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doktorat obronił na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, macierzystej Uczelni. Andrzej Białowiec w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, w inżynierii środowiska na Politechnice Gdańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Swoją aktywność zawodową dr hab. inż. Andrzej Białowiec koncentruje głównie wokół następujących obszarów badawczych: wykorzystania systemów hydrofitowych do unieszkodliwiania ścieków, odcieków i odpadów, biologicznego przetwarzania odpadów, konwersji odpadów w paliwa stałe i gazowe, innowacjach w gospodarce odpadami oraz inżynierii wynalazczości. Dużą wagę przywiązuje do utylitarnego charakteru prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, dzięki czemu jego rozwiązania zostały wdrożone w instalacjach przetwarzania odpadów.

Uczestnik licznych staży naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi: Cardiff University, University of Beira Interior, Politechnica di Milano, Tsinghua University. Uczestnik programu TOP 500 Innovators na Stanford University. Stypendysta programu Senior Fulbright Award na Iowa State University. Obecnie uczestniczy w projektach badawczo rozwojowych dotyczących toryfikacji odpadów oraz produkcji biogazu z odpadów z przemysłu spożywczego. Dr Białowiec zainicjował nowatorską koncepcję podejścia do gospodarki odpadami - Waste to Carbon.

Zainteresowania pozanaukowe: ekstremalne rajdy na orientację, miłośnik polskiej kuchni i piwa IPA.


dr inż. Arkadiusz Dyjakon

  dyjakon

Dr inż. Arkadiusz Dyjakon, od 2010 roku adiunkt na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakładzie Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, Instytutu Inżynierii Rolniczej. Specjalista w zakresie wykorzystania biomasy dla celów energetycznych, spalania i współspalania węgla i biomasy, oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w praktyce.

W przeszłości pracował w takich instytucjach, jak: Delft University of Technology (Holandia), Energy Research Centre of the Netherland ECN (Holandia), Electricity de France EDF R&D (Francja), Politechnika Wrocławska, Clausthall University (Niemcy). Zrealizował także wiele staży na innych Uczelniach polskich (UR Kraków, UP Poznań) i zagranicznych (Aston University, Tsinghua University), a także w przedsiębiorstwach prywatnych.  

Jest ekspertem w programie LIDER finansowanym przez NCBiR w Warszawie. Był kierownikiem i głównym wykonawcą w projektach krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych polskich i zagranicznych, 3 skryptów akademickich, 4 patentów oraz kilkunastu prac, ekspertyz i raportów wykonanych dla przemysłu. 

Przedmiotem zainteresowań naukowych są badania i analizy techniczno-ekonomiczne oraz środowiskowe wykorzystania biomasy dla celów energetycznych, a także termiczne przetwarzanie biomasy i jej współspalanie z węglem. Dodatkowym obszarem badawczym są także możliwości aplikacyjne odnawialnych źródeł energii w praktyce i zdecentralizowane układy energetyczne. 


dr inż. Agnieszka Medyńska-Juruszek

   medynska_jaruszek

Dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek ukończyła studia na kierunku ochrona środowiska. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych, temat rozprawy doktorskiej „Rola próchnic leśnych w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych glebach porolnych w zasięgu oddziaływania przemysłu miedziowego” i rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  

Od 2017 roku pełni funkcje zastępcy dyrektora instytutu ds. badań. Głównym obszarem zainteresowań naukowych są metody remediacji i rekultywacji gleb zdegradowanych chemicznie z wykorzystaniem sorbentów organicznych. W 2012 roku odbyła czteromiesięczny staż naukowy w Bioforsk – Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research w Norwegii i rozpoczęła prace badawcze nad wykorzystaniem biowęgla jako dodatku do gleb w procesach remediacji. Od 2013 roku współpracuje w projektach B+R z przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją biowęgla i wdrażaniem technologii termicznego przekształcania bioodpadów. Doświadczenie naukowe zdobyła również w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Szwecji jak również poprzez współpracę naukową z ośrodkami naukowymi w Brazylii, Hiszpanii i w Polsce.      

dr hab. inż. Antoni Szumny

 tlo

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1998 r.), specjalista rozrodu zwierząt (2002 r.), doktor nauk weterynaryjnych (2004 r.). Habilitację otrzymał w 2015r. na podstawie pracy pt.: ""Komunikacja semiochemiczna u psa domowego (Canis familiaris) w kontekście zachowań płciowych"

W badaniach naukowych skoncentrowany na przepływach naczyniowych w obrębie narządu płciowego samicy i samca (fizjologii oraz możliwości modulowania perfuzji), jak również na komunikacja semiochemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem feromonów płciowych zwierząt domowych.

Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych, w tym jako kierownik jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych, dotyczącego aktywności bioelektrycznej mózgu tryków w przebiegu "ewe effect".

Odbył staże naukowe w Monachium oraz Dublinie.

Członek Towarzystwa Biologii Rozrodu (w kadencji 2013-2017 pełniący funkcję skarbnika Wrocławskiego Oddziału TBR).

dr inż. Hubert Prask

prask

Hubert Prask urodził się we Wrocławiu. W 2009 roku ukończył studnia magisterskie jednolite na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, kierunek: energetyka. Od 2009 do 2014 r. studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym w Instytucie Inżynierii Rolniczej. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza, temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ stopnia rozdrobnienia wybranych substratów oraz sposobu prowadzenia fermentacji beztlenowej na efektywność uzysku biogazu”.

Specjalizuje się w Odnawialnych Źródeł Energii, a w szczególności w biogazowniach rolniczych. Badania dotyczą analiz fizykochemicznych i produkcji biogazu z substratów rolniczych i substratów z przemysłu rolno-spożywczego. Oprócz badania efektywności procesu fermentacji beztlenowej dr inż. Hubert Prask wykonuje również analizy fizykochemiczne w aspekcie wykorzystania pofermentu jako nawóz.

Zainteresowania pozanaukowe: jest myśliwym, gra w tenisa, jeździ dużo rowerem, a w zimie na snowboardzie


dr inż. Jan den Boer

denboer

Jan den Boer posiada tytuł magistra inżyniera inżynierii chemicznej z TU Eindhoven, magistra inżyniera nauk i polityki środowiskowej z Central European University w Budapeszcie oraz doktorat w dziedzinie inżynierii lądowej uzyskany na Uniwersytecie Technicznym Darmstadt (Katedra Technologii Odpadów). W UPWr zajmuje stanowisko adiunkta i jest zaangażowany w badania naukowe i nauczanie w zakresie gospodarki odpadami i innych zagadnień środowiskowych.

W UPWr był zaangażowany w projekt EuroPruning w ramach 7PR, którego przedmiotem była ocena środowiskowa energetycznego wykorzystania pozostałości po przycinaniu drzew oraz w projekt STREFOWA, w ramach Interreg Central Europe, którego przedmiotem jest zapobieganie marnotrawieniu żywności i zarządzanie nim. W tym ostatnim projekcie kieruje pakietem roboczym „Transnarodowa sieć przeciwdziałania marnotrawieniu żywności i plan działania”. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie gospodarki odpadami, które rozpoczął w Holandii ze szczególnym uwzględnieniem logistyki i gospodarki odpadami (De Straat Milieu-Adviseurs).

Później skupił się na badaniach i doradztwie w zakresie technologii odpadów i oceny cyklu życia w Instytucie Ifeu (Heidelberg) i Uniwersytecie Technicznym Darmstadt w Niemczech. W tym drugim przypadku koordynował projekt LCA-IWM w 5. PR, dotyczący opracowania narzędzi do prognozowania ilości odpadów oraz oceny środowiskowej, społecznej i ekonomicznej systemów gospodarki odpadami. Był także zatrudniony jako lider projektu w Wameco S.C. ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych.

Obecnie koncentruje swoje badania na problemie marnotrawienia żywności i ocenie cyklu życia metod zagospodarowania odpadów i biomasy.

Zainteresowani pozanaukowe: piłka nożna, polowanie i próby przekonania któregokolwiek z jego czworga dzieci, aby posprzątały swój bałagan.

mgr inż. Jacek Łyczko

tlo

Mgr inż. Jacek Łyczko urodził się w Wodzisławiu Śląskim, na Górnym Śląsku. Studia ukończył na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w 2017 roku. W tymże roku rozpoczął w Katedrze Chemii, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności macierzystej Uczelni studia doktoranckie.

Jego zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami analityki chemicznej, w szczególności chromatografii, głównie w odniesieniu do żywności i jej jakości. Przede wszystkim zajmuje się analizą olejków eterycznych i profili aromatycznych ziół, przypraw oraz roślin farmakopealnych, a także ocenią wpływu procesu suszenia na świeże rośliny. W ramach tych zagadnień, odbył kursy dotyczące analizy chromatograficznej w Polsce, Niemczech i Japonii.

Oprócz zaangażowania naukowego, mgr inż. Jacek Łyczko, wykazuje zaangażowanie w prace organizacyjne, będąc Wiceprzewodniczącym Rady Samorządu Doktorantów UPWr, członkiem komisji związanej z wdrażaniem zmian ustawy 2.0 czy Komisji Rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej UPWr.

Zainteresowani pozanaukowe: gry fabularne (RPG), gry planszowe oraz wyżywanie się kulinarnie w zaciszu domowej kuchni.

mgr inż. Kacper Świechowski

  siwechowski

Kacper Świechowski jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr). Ukończył studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, specjalność gospodarka odpadami w roku 2018. Ukończył także na UPWR studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Podczas wykonywania pracy magisterskiej zainteresował się produkcją paliw stałych z materiałów odpadowych. Zainteresowanie procesami termochemicznego przekształcania odpadów i przyczyniło się do podjęcia przez niego studiów doktoranckich. W pracy naukowej skupia się na produkcji biowęgla w aspekcie jego energetycznego wykorzystania. Dodatkowo bada możliwość podniesienia sprawności procesu fermentacji metanowej odpadów pochodzenia rolniczego za pomocą dodatku biowęgli.

Zainteresowani pozanaukowe: historia, amatorskie bieganie, wioślarstwo.


dr inż. Małgorzata Fugol

  fugol

Małgorzata Fugol urodziła się we Wrocławiu. W 2008 roku ukończyła studnia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, kierunek: ochrona środowiska. Z kolei w 2013 r. ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym w Instytucie Inżynierii Rolniczej i uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych. Zawodowo koncentruje się na biogazowniach rolniczych, optymalizacji procesu fermentacji beztlenowej i produkcji biogazu/metanu, wykorzystaniu odpadów organicznych pochodzenia rolniczego, rolno-spożywczego, komunalnego do produkcji energii, zagospodarowaniu osadu pofermentacyjnego poprzez wytworzenie z niego nawozów i innych produktów. Warto dodać, że prowadzone badania opierają się o rozległe analizy fizyko-chemiczne oraz fermentację beztlenową prowadzoną w sposób stacjonarny oraz przepływowy, tożsamy z tym w biogazowniach rolniczych.

Zainteresowani pozanaukowe: jest miłośnikiem zwierząt i przyrody, jeździ konno i interesuje się zdrowiem i szeroko pojętą medycyną alternatywną.


dr inż. Sylwia Stegenta-Dąbrowska

 stegenta_dabrowska

Dr inż. Sylwia Stegenta-Dąbrowska jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Rolniczej. Pracę doktorską z wyróżnieniem obroniła w 2018 r, po niespełna 3,5 roku studiów doktoranckich. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie naukowe w zakresie gospodarki odpadami, inżynierii środowiska, rozwijania i implementacji technologii włączając w to (1) biostabilizacje odpadów oraz kompostowanie odpadów oraz (2) fermentację beztlenową z odzyskiem biogazu. Główne zainteresowania naukowe dr inż. Sylwii Stegenty-Dąbrowskiej dotyczą zwiększania efektywności rozkładu odpadów organicznych, wytwarzania tlenku węgla w trakcie kompostowania oraz kontroli emisji gazowych z tych procesów.

Dr inż. Sylwia Stegenta-Dąbrowska jest autorem 6 eksperckich opinii i profesjonalnych raportów dotyczących zarządzania gospodarką odpadami, odorami oraz emisją pochodzących z procesów kompostowania i fermentacji. Od 2019 jest kierownikiem Laboratorium Biomasy i Odpadów. Liczna współpraca z przemysłem gospodarki odpadami zaowocowała 6 realizowanymi grantami badawczymi, a współpraca międzynarodowa pozwoliła na publikację uzyskanych wyników w renomowanych czasopismach anglojęzycznych. Do tej pory dr inż. Sylwia Stegenta-Dąbrowska a zrealizowała 6 grantów badawczych w tym w 1 projekcie była kierownikiem projektu, a w 5 wykonawcą badań, jest autorem 13 publikacji naukowych w tym 9 ze wskaźnikiem IF. Uczestniczy również w popularyzowaniu nauki poprzez udział w konferencjach międzynarodowych (Chiny, Włochy) jak i krajowych oraz organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży.