Rzeczpospolita Polska

Rolnictwo • Środowisko • Zasoby naturalne (AgrEn)

argen-wzb
Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

prof. dr hab. inż. Cezary Kabała

ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław

tel. (071) 320 1943
e-mail: cezary.kabala@upwr.edu.pl

Baza Wiedzy UPWr

Tematy badawcze

1. Wpływ ocieplenia klimatu na ekosystemy naturalne i agroekosystemy
2. Naturalne i antropogeniczne zmiany w zbiorowiskach roślinnych
3. Wpływ zmian użytkowania i technik uprawy na sekwestrację dwutlenku węgla i zasoby węgla w glebach
4. Przeobrażenia ekosystemów górskich
5. Zmiany jakości gleb oraz wzrost ryzyka zdrowotnego i ekologicznego pod wpływem przemysłu i górnictwa
6. Wykorzystanie grzybów w bioindykacji środowiska
7. Badania nad genezą, transformacją, produktywnością i współczesnymi zagrożeniami dla głównych typów gleb Dolnego Śląska i Polski
8. Związki między jakością gleb a jakością produktów rolnych
9. Ochrona i rozwijanie funkcji ekosystemowych gleb na terenach podlegających urbanizacji
10. Rekultywacja gleb i przywracanie produktywności rolnej lub leśnej terenom pogórniczym i poprzemysłowym
11. Wpływ innowacyjnych nawozów i dodatków doglebowych (organicznych i nieorganicznych) na jakość i produktywność gleb
12. Czynniki decydujące o biodegradacji i trwałości pozostałości pestycydów w glebach  


Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, monitoring ekosystemów, sukcesja przyrodnicza, agroekosystemy, gatunki inwazyjne, sekwestracja węgla, gazy cieplarniane, biologia gleb, mykologia środowiskowa, ochrona gleb, ochrona przyrody, remediacja terenów zdegradowanych, jakość wód gruntowych, ryzyko zdrowotne, ryzyko ekologiczne, jakość płodów rolnych, funkcje ekosystemowe