Rzeczpospolita Polska

Zespół


prof. dr hab. Cezary Kabała

 zdjecie_ck

Ukończył studia rolnicze na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, specjalizując się w zagadnieniach degradacji i ochrony środowiska glebowego w ekosystemach rolniczych i leśnych. Realizował projekty badawcze dotyczące wpływu górnictwa i hutnictwa na jakość gleb i roślin, klęski ekologicznej w Górach Izerskich, Karkonoszach i Sudetach Wschodnich, przestrzennej zmienności pokrywy glebowej oraz kierunków procesów glebotwórczych na obszarach górskich i nizinnych, tempa procesów glebotwórczych i wiązania węgla w ekosystemach polarnych oraz górskich, sezonowej zmienności jakości roztworów glebowych w warunkach nawożenia oraz zanieczyszczenia chemicznego.

W ostatnich latach angażuje się w interdyscyplinarne projekty dotyczące rekonstrukcji paleośrodowiskowych, mających znaczenie dla współczesnego funkcji oraz ochrony gleb i ekosystemów.

Jest członkiem rad naukowych dwóch górskich parków narodowych (Karkonoskiego PN i PN Gór Stołowych), oraz wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, w którym jednocześnie pełni funkcję kierownika Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb.


dr hab. inż. Aleksandra Halarewicz, prof. uczelni


  tlo1

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę doktorską obroniła w roku 2000, a w roku 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych. Od roku 2000 zatrudniona w Katedrze Botaniki i Ekologii Roślin Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W pierwszych latach działalności naukowej zajmowała się ekologią mszyc oraz poszukiwaniem proekologicznych metod ograniczania liczebności tych owadów w uprawach rolniczych. Obecne zainteresowania naukowe dotyczą gatunków roślin inwazyjnych oraz mechanizmów przemian we florze i roślinności zaburzonych ekosystemów leśnych oraz  agrofitocenoz.

Zainteresowania pozanaukowe: podróże, muzyka etniczna, gotowanie, literatura faktu.

dr hab. Magdalena Szymura, prof. uczelni

   tlo1

Z wykształcenia biolog, pracę doktorską pt. „Morfologiczne zróżnicowanie epidermy wybranych gatunków z rodziny Asteraceae” obroniła w 2004 roku, habilitację uzyskała w 2016 roku na podstawie cyklu publikacji zatytułowanego: „Inwazja nawłoci (Solidago L. i Euthamia Nutt.) w południowo-zachodniej Polsce”.

Od 2004 roku pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W pracy badawczej skupia się głównie gatunkami inwazyjnymi, ich wpływem na środowisko przyrodnicze oraz metodami zwalczania i odtwarzania siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk łąkowych. Zajmuje się także zagadnieniem związanymi z metodami utrzymania bioróżnorodności łąk i pastwisk.

Jest członkiem International Association for Vegetation Science (IAVS), Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego.

Zainteresowania pozanaukowe: Muzyka baroku i malarstwo impresjonistów, a także wycieczki górskie


dr hab. inż. Wojciech Pusz, profesor Uczelni

 tlo1

Fitopatolog i mykolog, pracujący w Zakładzie Fitopatologii, Katedry Ochrony Roślin. Tytuł doktora uzyskał za rozprawę poświęconą badaniom zbiorowisk grzybów, zasiedlających rośliny z rodzaju Amaranthus (2007 r.), a tytuł doktora habilitowanego za cykl prac, dotyczących zdrowotności roślin jako elementu monitoringu środowiska naturalnego na przykładzie Karkonoszy i Tatr (2016 r.).

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na wykorzystaniu grzybów mikroskopowych w bioindykacji środowisk ekstremalnych takich jak obszary wysokogórskie, polarne oraz ekosystemy podziemne. Bada zdrowotność roślin dziko rosnących, w tym gatunków rzadkich, chronionych, a także endemitów oraz reliktów. Interesuje się interakcjami jakie zachodzą między zwierzętami (niedźwiedzie, borsuki, nietoperze, wilki), a zbiorowiskami grzybów mikroskopowych im towarzyszących. Rozwija badania nad chorobami roślin inwazyjnych.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego (przewodniczący Koła), Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Botanicznego (członek Zarządu Głównego). Redaktor naczelny czasopisma „Acta Mycologica” oraz członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik staży naukowych i dydaktycznych w Kazachstanie, Turcji, Finlandii, Litwie, Czechach, Słowacji oraz Norwegii (Svalbard).

Zainteresowanie pozanaukowe: historia najnowsza Polski, ojczysty folklor, pszczelarstwo, strzelectwo i wszystko co jest związane przyrodą



dr hab. inż. Piotr Komarnicki
dr inż. Jarosław Waroszewski
dr Irmina Ćwieląg-Piasecka
dr hab. inż. Katarzyna Szopka
dr Rafał Tyszka
dr hab. Jacek Urbaniak, profesor uczelni