Rzeczpospolita Polska

Zespół


Dr hab. inż. Filip Boratyński, prof. uczelni

 f._boratynski


Absolwent Uniwersytet Przyrodniczego we Wrocławiu kierunku Biotechnologia żywności. Uzyskał stopień doktora (2011) i doktora habilitowanego (2019) w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Uczestnik kilku staży zagranicznych (University of Florida, USA; Technical University of Berlin, Niemcy; Neubrandenburg University of Applied Sciences, Niemcy). Obecnie jako stypendysta programu NAWA im. Bekkera realizuje projekt „Development of efficient and sustainable enzymatic methods for the oxidative cleavage of alkenes” w Politechnico di Milano, Włochy.

Brał udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) z zakresu Przedsiębiorczości; Komercjalizacji Wyników Prac Badawczych; Zarządzania Projektami Badawczymi. Członek PAN (Komisji Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie Oddziału PAN we Wrocławiu), Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Sekcji Chemii Organicznej) i Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (Oddział Wrocławski). Od 2013 roku pełni funkcję opiekuna SKN OrgChem.

Celem jego badań jest opracowanie wydajnych, ekologicznie akceptowalnych i tanich metod otrzymywania chiralnych biologicznie aktywnych związków. W badaniach łączy pracę z zakresu badań podstawowych (poszukiwanie mikroorganizmów o określonej aktywności) wraz z zagadnieniami o charakterze bardziej aplikacyjnym (zrównoważone zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego).


Zainteresowania pozanaukowe: sport, podróże


Prof. dr hab. Teresa Olejniczak

  t._olejniczak

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską pt. „Chemiczna i mikrobiologiczna synteza laktonów” (promotor Prof. Czesław Wawrzeńczyk) obroniła w 1998 r. W roku akademickim 1999/2000 odbyła dwusemestralny staż na Uniwersytecie w Ghent (Belgia) w zespole Prof. Jozefa Van Beeumena. W 2011 roku decyzją Rady Wydziału Nauk o Żywności uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia, a w 2019 r. otrzymała tytuł Profesora nauk biologicznych.

Prowadzone przez nią badania mają charakter interdyscyplinarny i obejmują zarówno transformacje mikrobiologiczną, syntezę chemiczną oraz ocenę aktywności biologicznej. W większości publikowanych prac można wyróżnić dwa następujące nurty badawcze: zastosowanie biotransformacji jako alternatywnej do izolacji lub syntezy chemicznej metody otrzymywania chiralnych biologicznie aktywnych związków oraz selekcja tak otrzymanych związków do ochrony produktów rolnych i żywności przed owadami i pospolitymi fitopatogenicznymi grzybami.

Zainteresowania pozanaukowe: historia, polityka


Dr hab. inż. Witold Gładkowki, prof. uczelni

   w._gladkowski_1

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka Akademii Rolniczej we Wrocławiu w zakresie biotechnologii żywności (dyplom w 2001), pracę doktorską pt. "Mikrobiologiczna funkcjonalizacja bicyklicznych laktonów z układem alkilopodstawionego cykloheksanu" obronił w 2006 roku. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia uzyskał w 2016 roku na podstawie cyklu publikacji pt. "Chemoenzymatyczna synteza i biotransformacje związków z ugrupowaniem laktonowym".

Od 2017 roku kierownik Zakładu Chemii Żywności w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2019 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Jego zainteresowania naukowe obejmują otrzymywanie biologicznie aktywnych laktonów metodami chemoenzymatycznymi, zastosowanie enzymów w syntezie asymetrycznej, biotransformacje związków organicznych z udziałem komórek drobnoustrojów (bakterie, grzyby, drożdże), izolowanie, identyfikacja i modyfikacje struktury fosfolipidów, określanie struktury związków organicznych metodami spektroskopowymi (NMR, IR, HRMS).
Jest autorem ponad 54 publikacji wyróżnionych w bazie Journal Citation Report (JCR), 6 rozdziałów w monografiach naukowych, a także 45 patentów. Uczestniczył w realizacji dziesięciu projektów badawczych.

Zainteresowania pozanaukowe: piłka nożna, historia powszechna, literatura, film, muzyka


Dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow, prof. uczelni

 edyta_kostrzew_suslow111.photo

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską pt. „Transformacje mikrobiologiczne flawonoidów” obroniła w 2007 roku na Wydziale Nauk o Żywności UPWr. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2015 roku na podstawie cyklu publikacji pt. „Mikrobiologiczne przekształcenia monopodstawionych flawonów i flawanonów w celu zwiększenia ich aktywności biologicznych”.

W pracy naukowej koncentruje się na badaniach dotyczących syntezy i biotransformacji związków flawonoidowych. Opublikowała ponad 150 opracowań, na które składają się oryginalne prace twórcze, rozdziały monograficzne, rozdziały w podręcznikach. Jest autorką 75 patentów i 93 zgłoszeń patentowych. Uczestniczyła w realizacji dziesięciu projektów badawczych.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Zainteresowania pozanaukowe: podróże, muzyka, literatura, film polski, taniec

Prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska

joanna_kawa_rygielska.photo

1993 – tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności
1999 – doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia; rozprawa: „Ulepszanie drożdży przemysłowych metodą fuzji protoplastów”
2012 – doktor habilitowany nauk rolniczych, monografia: „Wpływ jonów Cr (III) na dynamikę i efekty końcowe fermentacji etanolowej zacierów typu VHG ‘’
2019 – profesor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Kierownik Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, oddział Wrocław.

Certyfikowany Project Manager  IPMA D – międzynarodowy egzamin certyfikacyjny IPMA na poziomie D.

Staże naukowe zagraniczne :
1.    Universita degli studi della Basilicata in Potenza, Institute of Genetic in Florence; University in Bologna, University in Verona, Italy;
2.    Heriot-Watt University in Edinburgh, Scotland, The International Centre for Brewing and Distilling, (udział w kursie ,,Grain, Malt and Microbial Technology Course’’).
3.    The Royal Veterinary and Agricultural University, Denmark - Stypendium Rządu Duńskiego - (6 miesięcy), udział w kursie ,,2-D Electrophoresis’’ (Two-Dimensional Electrophoresis of Proteins using Immobilized pH Gradient) - Pharmacia Biotech, Denmark, udział w projekcie badawczym nt. ,,Isolation of yeast cell membrane proteins’’.

Zainteresowania badawcze skupione są wokół następujących tematów:
•    intensyfikacji i optymalizacji procesu technologicznego produkcji etanolu;
•    wykorzystaniu odpadów przemysłu rolno-spożywczego do otrzymania bioetanolu;
•    poszukiwaniu nowych kierunków zagospodarowania produktów ubocznych fermentacji etanolowej;
•    produkcji napoju fermentowanego o wysokiej zawartości ksantohumolu;
•    opracowaniu technologii napojów fermentowanych i piw specjalnych na bazie surowca bezglutenowego; piw niskoalkoholowych o wysokiej aktywności antyoksydacyjnej


Dr hab. inż. Alicja Z. Kucharska, prof. uczelni

a._kucharska

1993 – tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności
1999 – doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia; rozprawa: „Przemiany i próba stabilizacji antocyjanów z owoców jagodowych i pestkowych”
2012 – doktor habilitowany nauk rolniczych, monografia: „Związki aktywne owoców derenia (Cornus mas L)”.

Zatrudniona w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na stanowisku profesora UPWr.
Zajmuje się badaniem i identyfikacją związków biologicznie aktywnych, w szczególności polifenolowych i irydoidowych, zawartych w owocach, warzywach i ziołach oraz ich stabilnością i przemianami w produktach. Szczególnie interesują ją rośliny dzikorosnące (np. zawierające irydoidy) oraz owoce mniej znane (np. jagoda kamczacka) i zapomniane (np. dereń).

Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska, prof. uczelni

anna_sokol_letowska1._photo

1985 – tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności
1997 – doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia; rozprawa: „Udział związków fenolowych wybranych surowców roślinnych w reakcjach utleniających i przeciwutleniających”
2013 – doktor habilitowany nauk rolniczych. Monografia: „Związki fenolowe w nalewkach z wybranych owoców”

Zatrudniona w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na stanowisku profesora UPWr.

Zajmuje się badaniem i identyfikacją związków biologicznie aktywnych, w szczególności polifenolowych, zawartych w owocach, warzywach i ziołach oraz ich stabilnością i przemianami w produktach. Szczególnie interesują ją rośliny dzikorosnące oraz owoce mniej znane i zapomniane.

Dr hab. inż. Dorota Bonarska-Kujawa, prof. uczelni

  d.bonarska_kujawa

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 2000 roku uzyskała tytuł mgr inż. fizyki technicznej o specjalności inżynieria biomedyczna. Od 2001 zatrudniona w Katedrze Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk fizycznych o specjalności biofizyka w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka uzyskała w 2016 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2018 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Fizyki i Biofizyki.

Naukowo koncentruje się na biofizyce błon biologicznych oraz molekularnych mechanizmach oddziaływań między błoną komórkową a związkami o właściwościach antyoksydacyjnych, w szczególności ze związkami polifenolowymi i ekstraktami roślinnymi. 

Współautorka 130 prac twórczych. W latach 2011-2014 była kierownikiem grantu MNiSW, a w 9 uczestniczyła w charakterze wykonawcy. Od 2009 roku pełni funkcję sekretarza Komisji Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie we Wrocławskim Oddziale PAN. Od 2013 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.


Zainteresowani pozanaukowe: muzyka, psychomotoryka, turystyka.


Dr hab. Hanna Pruchnik, prof. uczelni

  hanna_pruchnik1._photo

Biofizyk, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską pt. „Wpływ wybranych metaloorganicznych związków cyny na przejścia fazowe i strukturę błon modelowych” obroniła w 2001 na Wydziale Ochrony Środowiska i Biologii Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina biofizyka uzyskała w 2017 roku na podstawie cyklu publikacji pt. „Nowe związki metali jako czynniki przeciwnowotworowe, antybakteryjne i przeciwgrzybicze – właściwości i oddziaływanie z biomolekułami”.

Doświadczenie naukowe zdobyła jako wykonawca wielu projektów. Jej zainteresowania dotyczą badań struktury i właściwości fizykochemicznych błon lipidowych i biologicznych metodami DSC, ITC, FTIR-ATR, NMR i spektroskopii fluorescencyjnej. Szczególnie interesuje ją molekularny mechanizm aktywności biologicznej potencjalnych związków przeciwnowotworowych.

Przewodnicząca Komisji Chemii I Fizyki w Biologii i Medycynie O/Wrocławskiego PAN . Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.


Zainteresowani pozanaukowe: ogrodnictwo, fitoterapia, literatura


Dr hab. Teresa Kral

 teresa_kral1._photo


Z wykształcenia fizyk jądrowy (1990). W roku 1999 uzyskała stopień doktora nauk biologicznych. Od 2019 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Nowatorskie wykorzystanie metod fluorescencji pojedynczych cząsteczek w badaniach procesu kondensacji plazmidowego DNA”.

W pracy zawodowej skupia się obecnie na badaniach z obszaru niewirusowych terapii genowych. Wykorzystuje w tym celu wysoko zaawansowane techniki fluorescencyjne, pozwalające śledzić zmiany układów na poziomie pojedynczych cząsteczek.

Poczynając od roku 2000 odbyła wiele staży naukowych, które w dalszym ciągu są kontynuowane w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi we Francji oraz Republice Czeskiej.

Zainteresowania pozanaukowe: astrofizyka, astronomia, joga, literatura faktu, muzyka, podróże.

Dr hab. Alina Świzdor, prof. uczelni

 alina_swizdor1.photo

Jest absolwentką chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (1991). Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskała stopień doktora (2002) oraz doktora habilitowanego (2014) nauk biologicznych z zakresu biotechnologii. Jest współautorem licznych oryginalnych opracowań adresowanych do pracowników nauki oraz ponad 40 patentów. Główne kierunki jej pracy badawczej to :

1.    Wykorzystanie biokatalizatorów do strukturalnych modyfikacji aktywnych biologicznie związków naturalnych w perspektywie syntezy nowych analogów o zwiększonej bioaktywności lub zmienionym profilu tej aktywności.
2.    Chemiczne i biochemiczne aspekty układów steroidowych, w szczególności neurosteroidy i mechanizmy ich oddziaływania z receptorami.
3.    Kwasy żółciowe i ich pochodne jako znane układy o nowych możliwościach zastosowań.

Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 2008 roku członkiem Editorial Board czasopisma Steroids.Dr hab. inż. Anna Chojnacka

  anna_chojnacka1._photo

Tytuł magistra inżyniera biotechnologii (specjalność chemia tłuszczów jadalnych i biotechnologia lipidów) uzyskała w 2000 roku, pracę doktorską pt. "Enzymatyczny rozdział racemicznych acyklicznych alkoholi allilowych" obroniła w 2007 roku. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia uzyskała w 2019 roku na podstawie cyklu publikacji pt. „Izolowanie fosfolipidów z żółtka jaja kurzego i ich enzymatyczna modyfikacja pod kątem zwiększenia zawartości bioaktywnych kwasów tłuszczowych”, od 2008 r. – adiunkt w Katedrze Chemii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Zakres jej zainteresowań naukowych to opracowanie nowych metod enzymatycznych modyfikacji fosfolipidów naturalnych prowadzących do uzyskania produktów wzbogaconych w bioaktywne kwasy tłuszczowe, otrzymywanie strukturyzowanych lipidów metodami chemicznymi i chemoenzymatycznymi, procesy kinetycznego rozdziału drugorzędowych alkoholi z zastosowaniem lipaz lub fosfolipaz jako biokatalizatorów.


Zainteresowania pozanaukowe: góry, podróże, muzyka, dobra książka


Dr inż. Aleksandra Grudniewska

   aleksandra_grudniewska1._photo

Jest adiunktem w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności UPWr, kierunek biotechnologia żywności. W roku 2010 obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej.  W latach 2011-2013 przebywała na stażu podoktorskim w Tokushima Bunri University w Japonii, gdzie zajmowała się izolowaniem biologicznie aktywnych związków z entomopatogennych grzybów oraz wątrobowców.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania rozpuszczalników głęboko eutektycznych (DES) do izolowania związków naturalnych z produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego.


Zainteresowania pozanaukowe: literatura

Dr inż. Witold Pietrzak

  witek_pietrzak1._photo

Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia uzyskał w roku 2015 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na podstawie cyklu publikacji pt. „Wykorzystanie odpadów przemysłu piekarskiego do produkcji bioetanolu”. Od 2014 roku zatrudniony w Katedrze Technologii Fermentacji i Zbóż na stanowisku asystenta, a od 2018 r. na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii fermentacji (produkcja etanolu, biomasy); waloryzacji odpadów metodami biotechnologicznymi; zintegrowanych procesów w technologii bioprocesowej; wykorzystaniu grzybów strzępkowych do usprawniania procesów technologicznych i biorafinacji odpadów przemysłowych.


Zainteresowani pozanaukowe: kino, muzyka, literatura

dr inż. Marcelina Mazur

 marcelina_mazur1._photo

W roku 2007 uzyskała tytuł magistra biotechnologii. Stopień doktora nauk biologicznych (specjalność biotechnologia) otrzymała w 2012 roku broniąc pracę pt. „Synteza i mikrobiologiczne przekształcenia chlorowcolaktonów”. Od 2016 roku zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii.

Jej zainteresowania naukowe znajdują się na pograniczu chemii i biotechnologii. W pracy naukowej skupia się na biokatalizie i jej zastosowaniu do otrzymywania związków biologicznie aktywnych. Swoją uwagę skupia w szczególności na związkach chlorowcoorganicznych i tych zawierających w swojej strukturze pierścień laktonowy.

Doświadczenie naukowe zdobywała między innymi podczas staży zagranicznych w Zagrzebiu pod opieką naukową profesor Višnji Gauriny Srček oraz we Francji jako członek zespołu profesora Charlesa Gauthier. Brała udział w projektach polskich i zagranicznych.
Współpracuje z Uniwersytetem Dzieci oraz jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Kuchni Molekularnej. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Zainteresowania pozanaukowe: sport, literatura

Dr inż. Monika Dymarska

  monika_dymarska1._photo

Biotechnolog ze specjalnością Biotechnologia żywności (dyplom w 2010 r.). W latach 2011-2014 zatrudniona na stanowisku asystenta naukowego w grancie „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” (nr POIG 01.03.01-00/158/09). W latach 2014-2018 doktorantka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracę doktorską pt. „Biotransformacje związków flawonoidowych w kulturach entomopatogennych grzybów strzępkowych” obroniła w 2019 roku.

W badaniach wykorzystuje szczepy entomopatogennych grzybów strzępkowych wyizolowanych z terenu Dolnego Śląska do funkcjonalizacji związków flawonoidowych. Celem jest poprawa ich potencjału biologicznego i biodostępności. Jest współautorką 19 publikacji o łącznym IF 46,7, a także 38 patentów.

Zainteresowani pozanaukowe: psychologia, ruch zero waste, jazda na rowerze


Dr Paulina Strugała

paulina_strugala11.photo
Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplina biotechnologia uzyskała w 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na podstawie cyklu publikacji pt. „Aktywne biologicznie ekstrakty z owoców i ich oddziaływanie z biomolekułami”. Od 2012 roku zatrudniona w Katedrze Fizyki i Biofizyki na stanowisku  asystenta a od 2019 r na stanowisku adiunkta.

Jej zainteresowania naukowe obejmują badanie aktywności biologicznej ekstraktów roślinnych oraz naturalnych związków z grupy polifenoli; poszukiwanie informacji na temat mechanizmu oddziaływania flawonoidów z modelową błoną biologiczną przy użyciu szeregu markerów fluorescencyjnych; sprawdzanie wpływu związków biologicznie czynnych na  mimetyczne błony naśladujące skład lipidowy błony komórek nowotworowych i prawidłowych; określanie wiązania flawonoidów do głównego białka krwi- albuminy ludzkiej oraz badanie mechanizmu wiązania.

Doświadczenie naukowe zdobyła jako kierownik projektu badawczego finansowanego przez NCN „Preludium 13” oraz kierownik 6 zadań badawczych finansowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego oraz Komisji Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Zainteresowania pozanaukowe: fitoterapia, podróże, zdrowy styl życia


Dr Aleksandra Włoch

aleksandra_wloch.1_photo

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2016 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ ekstraktów z wybranych gatunków roślin na właściwości modelowych błon biologicznych”. Od 2013 roku jest zatrudniona na etacie specjalisty w laboratorium naukowym Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą badań aktywności biologicznych (m.in. przeciwutleniających, cytotoksycznych) oraz oddziaływania związków naturalnych oraz syntetycznych z komórkami prawidłowymi i nowotworowymi oraz błonami biologicznymi i modelowymi.

W swojej pracy naukowej łączy wiedzę zdobytą podczas studiów biologicznych z doświadczeniem zdobytym w laboratorium biofizycznym czego efektem jest 20 publikacji, 50 komunikatów konferencyjnych, 12 zgłoszeń patentowych oraz udział w 7 projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 2015 roku członek Komisji Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie, Wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania pozanaukowe: beletrystyka, kino, seriale kryminalne

Dr Katarzyna Solarska-Ściuk

katarzyna_solarska_sciuk1.photo

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka. Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w 2013 roku. Tytuł pracy doktorskiej: Oddziaływanie nanocząstek diamentu z komórkami w warunkach  in vitro”. Badania zrealizowała w Katedrze Biofizyki Molekularnej w Zakładzie Biofizyki Błon. Obecnie adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,  Wydział  Przyrodniczo – Technologiczny, Katedra Fizyki i Biofizyki.

Znaczące doświadczenie uzyskała podczas staży naukowych i dydaktycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą (Republika Czeska, Hiszpania).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na nanotechnologii (nanocząstki, nanowłókna), transporterach leków do komórek, stresie oksydacyjnym.
Przynależy do licznych towarzystw naukowych: Komisji Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; Polskiego Towarzystwa Biofizycznego; Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka, taniec, sport


dr inż. Sylwia Cyboran-Mikołajczyk

mgr Katarzyna Męczarska