Rzeczpospolita Polska

Biotechnologia dla życia i przemysłu (BioTech@Life)

biotechlife_wzb
Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

dr hab. inż. Zbigniew Lazar, profesor uczelni

ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław

tel. (071) 320 7735
e-mail: zbigniew.lazar@upwr.edu.pl

Baza Wiedzy UPWr

Tematy badawcze

  1. Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży, zwłaszcza gatunku Yarrowia lipolytica (produkcja: kwasów organicznych (cytrynowy, izocytrynowy, bursztynowy, α-ketoglutarowy, pirogronowy), alkoholi wielowodorotlenowych (mannitol, erytrytol), biosyrfaktantów; biosynteza tłuszczy i ich pochodnych; bioremediacja gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi; charekterystyka: szlaku biosyntezy erytrytolu, regulacji metabolizmu glicerolu i cukrów, biosyntezy ściany komórkowej;

  2. Biotechnologiczne wykorzystanie grzybów strzępkowych, zwłaszcza z rodzaju Trichoderma sp. (produkcja enzymów litycznych (celulazy, ksylanazy, glukanazy, chitynazy); degradacja odpadów ligninocelulozowych; wykorzystanie preparatów grzybowych w biokontroli;

  3. Biotechnologiczne wykorzystanie bakteriofagów: ochrona zwierząt przed zakażeniami bakteryjnymi; wpływ bakteriofagów na mikrobiom przewodu pokarmowego drobiu;

  4. Biotechnologiczne wykorzystanie roślin oraz inżynierii genetycznej do poprawy cech użytkowych lnu;

  5. Inżynieria metaboliczna mikroorganizmów, zwłaszcza drożdży i grzybów strzępkowych: usprawnienie funkcjonowania natywnych szlaków metabolicznych (biosynteza erytrytolu, biosynteza tłuszczy); zwiększenie wachlarza dostępnych substratów do procesów biotechnologicznych; wprowadzanie heterologicznych szlaków biosyntezy lipidów i ich pochodnych w genom drożdży; wykorzystanie drożdży do degradacji plastików; poprawa zdolności celulolitycznych grzybów strzępkowych;

  6. Zagospodarowanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego jako substratów w procesach biotechnologicznych;

  7. Chemiczne i enzymatyczne modyfikacje struktury naturalnych fofolipidów, lipofilizacja związków biologicznie aktywnych pod kątem zwiększania ich biodostepności w układach biologicznych, opracowanie nanostrukturalnych nośników lipidowych efektywnych w systemach dostarczania substancji o potwierdzonej aktywności terapeutycznej, opracowanie skutecznych formulacji w leczeniu i prewencji chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych i metabolicznych;

  8. Biotechnologiczne metody otrzymywania suplementów diety.


Słowa kluczowe: Yarrowia lipolytica, Trichoderma, bakteriofagi, lipidy, erytrytol, mannitol, kwas cytrynowy, kwas α-ketoglutarowy, len, inżynieria metaboliczna, odpady przemysłu rolno-spożywczego, fosfolipidy, nanostrukturalne nośniki lipidowe, związki biologicznie aktywne, suplementy diety, prewencja chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych i metabolicznych