Rzeczpospolita Polska

"Innowacyjny Doktorat"


Środki przeznacza się na projekty badawcze dla doktorantów i pracowników rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora (asystentów) z przeznaczeniem na badania naukowe, służące przygotowaniu rozprawy doktorskiej lub publikacji składających się na taką rozprawę.

Do konkursu mogą przystąpić doktoranci I, II, III roku studiów doktoranckich oraz asystenci do 3. roku od daty zatrudnienia w Uczelni, którzy nie ukończyli 30-ego roku życia.


Regulamin przyznawania środków na projekty badawcze “Innowacyjny Doktorat” realizowane przez doktorantów w określonych dyscyplinach i osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (asystenci) w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony uchwałą nr 99/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 r.

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 2 – kalkulacja kosztów

Załącznik nr 3 – kryteria oceny wniosku

Załącznik nr 4 – raport roczny/końcowy

Załącznik nr 5 – kryteria rocznej/końcowej oceny merytorycznej projektu


Wymagane dokumenty (wniosek i kalkulację kosztów) w II konkursie na projekty badawcze „Innowacyjny Doktorat” należy złożyć w terminie do 3 stycznia 2018 r. w wersji papierowej w Dziale Nauki i elektronicznej (PDF) na adres agnieszka.pietraszewska@upwr.edu.pl


Uczelniana Rada Programowa dla studiów doktoranckich krajowych i międzynarodowych powołana Zarządzeniem nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 147/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady Programowej dla studiów doktoranckich krajowych i międzynarodowych

prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – koordynator

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. UPWr – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. UPWr – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. UPWr – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny


Wyniki I konkursu na projekty badawcze „Innowacyjny Doktorat”

Lista projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w ramach I konkursu „Innowacyjny Doktorat”

 Tytuł projektu
 Imię i nazwisko                   
 Wydział

Kinetyka wytwarzania tlenku węgla w trakcie kompostowania odpadów

 Sylwia Stegenta
Przyrodniczo-Technologiczny

Zastosowanie lecytyny sojowej w żywieniu krów otłuszczonych w okresie okołoporodowym a stan ich zdrowia, jakość siary oraz wyniki wychowu cieląt

 Edyta Wojtas
 Biologii i Hodowli Zwierząt

Synteza i badanie aktywności antyproliferacyjnej oraz antydiabetycznej nowych polifenolowych lizofosfolipidów

 Marta Czarnecka
 Biotechnologii i Nauk o Żywności

Modelowanie nacisków powierzchniowych jabłek w warunkach obciążeń udarowych przy pomocy Metody Elementów Skończonych

 Daniel Szyjewicz
 Przyrodniczo-Technologiczny

Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego oraz satelitarnej interferometrii radarowej w inwentaryzacji i monitorowaniu obszarów osuwiskowych

 Kamila Pawłuszek
 Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Ocena statusu oksydacyjnego u psów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową zastawek przedsionkowo-komorowych i kotów z kardiomiopatią przerostową

 Marcin Michałek
 Medycyny Weterynaryjnej

Analiza regulacji metabolizmu cukrów u drożdży Yarrowia lipolytica

 Piotr Hapeta
 Biotechnologii i Nauk o Żywności