Rzeczpospolita Polska

Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne

  Przepisy dotyczące przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:

Uchwała nr 6/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 6/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 15/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 6/2013 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r. ze zm. w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 


Niezwłocznie po nadaniu stopnia naukowego przez radę wydziału, wypełnione wersje elektroniczne odpowiednich dokumentów należy wysyłać do dziekanatu właściwego wydziału.


Na pisemny wniosek osoby, której nadano stopień naukowy wydaje się odpis dyplomu w języku angielskim. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia do dziekana właściwego wydziału z podaniem tytułu pracy w języku angielskim.  Wzór wniosku

Kartę informacyjną SYNABA należy przesłać do OPI w wersji elektronicznej (program do wypełniania karty SYNABA) natomiast wersję papierową przekazać do dziekanatu.

Wysokość opłat pobieranych za wydanie:
- dyplomu wraz z odpisem – 100 zł
- odpisu dyplomu w języku angielskim – 50 zł
- duplikatu dyplomu – 150 zł