Rzeczpospolita Polska

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich

 1. Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznaje się za osiągnięcia będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym:
  1) stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;
  2) stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.
 2. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne o charakterze indywidualnym albo zespołowym uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym przyznaje się za:
  1) innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  2) nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
  3) autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.
 3. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w poprzednim roku akademickim przyznaje się za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  1) jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych;
  2) jakości dydaktyki i kształcenia;
  3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:
  a) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
  b) opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  4) zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej.
 4. Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki.


Tryb postępowania

Wnioski o nagrody przygotowywane są w jednostkach organizacyjnych kandydatów do nagród. Dziekani, po zasięgnięciu opinii rady wydziału przekazują wnioski do rozpatrzenia i zaopiniowania rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. O przyznanie nagród Ministra występuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu Uczelni.Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

 1. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za oryginalny i znaczący wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej.
 2. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za wyróżniającą się aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, w tym pełnienie funkcji promotora, opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta, a także wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.
 3. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych.


Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia naukowo-techniczne tzw. „Nagrody Ministra Nauki”

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:

 1. Badania podstawowe – oceniana jest oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej.
 2. Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa – oceniana jest użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju.
 3. Badania na rzecz rozwoju gospodarki – oceniane jest znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.


Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę:

 1. poziom prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne;
 3. dotychczasowy dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, szczególnie zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w praktyce;
 4. znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;
 5. stopień w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej;
 6. prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe;
 7. udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
 8. udział w stażach i stypendiach zagranicznych.