Rzeczpospolita Polska

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2019 r, poz. 182).


Uwaga: wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Wniosek należy składać w terminie do dnia:

 1. 31 marca – jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w pkt 1–3 i 4 lit. a i b, lub nagrody za całokształt dorobku;
 2. 15 lipca – jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w pkt 4 lit. c.
dokument Word 2007 Wniosek o nagrodę MNiSW dokument Word 2007, 25.32 KB
2019-03-22 10:02


Nagrody Ministra są przyznawane za:

  1. Całokształt dorobku – może zostać przyznana danej osobie raz w ciągu kariery zawodowej.

  2. Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej:

  1. Osiągnięcia naukowe

  1. prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
   - nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie
   komercyjne lub
   –nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
  2. prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
  3. prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
  4. kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
  5. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

  2. Osiągnięcia dydaktyczne

  1. aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
  2. aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
  3. prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu
   lub społecznemu regionu lub kraju,
  4. autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

  3. Osiągnięcia wdrożeniowe

  1. praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności
   przemysłowej, naukowej lub handlowej,
  2. komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
  3. wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;

  4. Osiągnięcia organizacyjne

  1. rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
  2. rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
   – prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
   – opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,
  3. efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.