Rzeczpospolita Polska

Pomoc materialna


Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 53/2012, 106/2013, 149/2014, 39/2015, 91/2017 – tekst ujednolicony.

Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia):

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, (będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek)

lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Ponadto zgodnie z art. 179 ust. 5 pkt 6 ustawy – PSW do dochodu nie wlicza się stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).

Do dochodu jest wliczany również dochód z tytułu uzyskania przez doktoranta lub członka rodziny doktoranta:

1) stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy – PSW,
2) stypendiów za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, o których mowa w art. 173b ustawy – PSW,W ramach funduszu pomocy materialnej doktoranci mogą się ubiegać o: