Rzeczpospolita Polska

Przepisy

Studia doktoranckie w uczelni funkcjonują w oparciu o następujące przepisy:

zgodnie z art. 279 ust. 1 Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich wprowadzony uchwałą nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (od 1 października 2015 r.)

KOMUNIKAT DLA DOKTORANTÓW

W związku z licznymi pytaniami doktorantów dotyczącymi wszczynania, prowadzenia przewodów doktorskich i uzyskania stopnia doktora w świetle obowiązujących przepisów prawa przedstawiamy poniżej zapisy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) art. 179 regulujące te kwestie.

1. Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 1 października 2018 r. są prowadzone na dotychczasowych zasadach z tym, że po 30 kwietnia 2019 r. stopień doktora nadaje się w nowych dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1818) w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

W okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. zarówno wszczęcie przewodu jak i nadanie stopnia doktora następuje na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że stopień doktora nadaje się w nowych dziedzinach i dyscyplinach.

W obu wymienionych wyżej przypadkach, do dnia 30 września 2019 r., stopień doktora nadaje rada właściwego wydziału a od 1 października 2019 r. senat lub inny organ wskazany w statucie.

2. Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2018 r. oraz w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. - zamyka się.

3. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

4. Zgodnie z Regulaminem stacjonarnych studiów doktoranckich doktorant ma obowiązek otworzyć przewód doktorski do końca IV semestru lub w szczególnych przypadkach do końca V semestru. Jednak z uwagi na to, że w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 roku nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 mogą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do końca V semestru bez konieczności uzyskania zgody na przedłużenie.

5. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora po 30 kwietnia 2019 r., postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

6. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 Zasad i kryteriów przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, doktorant może otrzymać stypendium pod warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego do końca IV semestru lub w szczególnych przypadkach do końca V semestru. Jednak z uwagi na to, że w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 roku nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej bez konieczności uzyskania zgody na przedłużenie otwarcia przewodu doktorskiego do końca V semestru.