Rzeczpospolita Polska

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta


Procedura wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD)


W celu wyrobienia pierwszej Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) należy:

 • wypełnić wniosek oraz dostarczyć fotografię;
 • wpłacić 17,00 zł na konto Uczelni: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem „za legitymację doktorancką”;
 • złożyć poprawnie wypełniony wniosek w Dziale Nauki (pod wypełnionym wnioskiem wymagane jest potwierdzenie ze swojego wydziału);
 • przy odbiorze legitymacji należy przedstawić dowód wniesienia opłaty.


Parametry oraz format zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta powinno spełniać wymagania określone dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego:

 • fotografia w postaci papierowej lub na płycie CD dołączonej do podania w formacie JPG, rozmiarze 300x375 i rozdzielczości 300 dpi;
 • zdjęcie musi przedstawiać osobę, której dotyczy legitymacja;
 • zdjęcie musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dostarczyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię z nakryciem głowy.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej

Zdjęcie nie spełniające powyższych warunków nie będzie akceptowane.


W celu wyrobienia duplikatu Elektronicznej Legitymacji Doktoranta należy:

 • wypełnić wniosek;
 • wpłacić 25,50 zł na konto Uczelni: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem „za duplikat legitymacji doktoranckiej”;
 • złożyć poprawnie wypełniony wniosek w Dziale Nauki (pod wypełnionym wnioskiem wymagane jest potwierdzenie ze swojego wydziału)
 • przy odbiorze legitymacji należy przedstawić dowód wniesienia opłaty.


Odbiór Elektronicznej Legitymacji Doktoranta odbywa się w Dziale Nauki. (Procedura wyrobienia ELD nie przekracza 14 dni roboczych od momentu dostarczenia POPRAWNIE wypełnionych dokumentów oraz zdjęcia).