Rzeczpospolita Polska

Ubezpieczenia


Ubezpieczenie zdrowotne

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem Nr 80/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2007 r.

Doktoranci na podstawie pisemnego wniosku mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnie mają doktoranci, którzy:

  1. Ukończyli 26 rok życia i nie pracują (umowy o pracę, umowy zlecenia),
  2. Nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się w Dziale Nauki (ul. Norwida 25, pok. 148).
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego:

plik PDF Druk ZZA plik PDF, 383.44 KB
2012-06-28 12:43
dokument Word Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu - zał. nr 1 do Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów dokument Word, 44.00 KB
2010-12-30 22:17

Doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Dział Nauki w ciągu siedmiu dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

  • podjęcia pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie lub działalność gospodarcza), podczas której pracodawca reguluje płatność składek ZUS ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ukończenia studiów,
  • obrony pracy doktorskiej,
  • skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
  • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz do informacji o zmianie danych personalnych, tj. zamiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.


Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne dla doktorantów (druk RMUA) wydawany jest w Dziale Płac (ul. Norwida 25, pok. 129).

W celu wyrejestrowania się z ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć poniższy druk:

plik PDF Druk ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego plik PDF, 178.00 KB
2016-02-22 14:21