Rzeczpospolita Polska

Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696)

§ 7. 1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.    

2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
   1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
   2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
   3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
   4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
       - łącznie nie dłużej niż o rok.

3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

Wniosek w sprawie przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1

Wniosek w sprawie przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2

Wniosek w sprawie przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3