Rzeczpospolita Polska

Krok po kroku


Kto?

Kiedy?

Jaka aktywność?

Kandydat do SD UPWr, potencjalny promotor Przed rozpoczęciem  rekrutacji

Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (SD) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokładnie zapoznaj się z informacjami o programie szkoły.

Skontaktuj się z potencjalnym promotorem, aby ustalić temat i zakres pracy doktorskiej, którą miałbyś realizować. Możesz także wybrać temat z wykazu.

Kandydat do SD UPWr Przed rozpoczęciem  rekrutacji

Sprawdź, czy spełniasz kryteria rekrutacji – postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i jest dwustopniowe. Informacje o warunkach i trybie przyjmowania kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 znajdziesz w uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 35/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (dostęp do systemu IRK2 zostanie umożliwiony z dniem uruchomienia naboru, tj. 13 sierpnia 2019 r.),
 2. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzony dyplomem lub zaświadczeniem z właściwego dziekanatu,
 3. wypełniła w systemie internetowej rejestracji kandydatów formularz z podstawowymi danymi osobowymi (podanie) oraz kartę kandydata do Szkoły Doktorskiej, a wydrukowane podanie i kartę wraz z wymaganymi dokumentami dostarczyła do Działu Nauki UPWr.  

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się również kandydat, będący absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w tym beneficjent programu „Diamentowy Grant” (Art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. poz. 1668, ze zm.).

W tym przypadku warunkiem przyjęcia kandydata do I etapu rekrutacji jest uzyskanie pozytywnej oceny dorobku naukowego. Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny dorobku naukowego według następujących kryteriów:

 1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (w przypadku publikacji należy wskazać listę A, B lub C i punktację czasopisma z aktualnego wykazu czasopism ministerstwa),
 2. udział w projektach badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
 3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 4. wystąpienia na konferencjach naukowych,
 5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
 6. aktywny udział w pracach koła naukowego,
 7. udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
 8. udział w praktykach zagranicznych.

Sprawdź również, czy jesteś zainteresowany aplikowaniem do któregoś z projektów realizowanych przez UPWr.

Potencjalny promotor ze środkami finansowymi na badania z zewnątrz Przed rozpoczęciem  rekrutacji

Jeśli jesteś pracownikiem UPWr, który pozyskał zewnętrzne środki finansowe na badania, w tym na pokrycie stypendium na okres co najmniej 36 miesięcy kształcenia doktoranta w SD w wymiarze zgodnym z Ustawą 2.0, skontaktuj się z Radą Szkoły Doktorskiej.

Jako potencjalny promotor poinformuj członka rady właściwej dyscypliny o potencjalnym nowym kandydacie do SD – razem wypracujecie ścieżkę aplikacji przyszłego doktoranta do Szkoły Doktorskiej.

Kandydat do SD UPWr  Aplikacja

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji złóż wymagane dokumenty w systemie internetowej rejestracji kandydatów (dostęp do systemu IRK2 zostanie umożliwiony z dniem uruchomienia naboru, tj. 13 sierpnia 2019 r.).

Informacje dla cudzoziemców podejmujących kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Kandydat do SD UPWr Proces rekrutacji

Po złożeniu wymaganych dokumentów Komisja rekrutacyjna oceni Twoją aplikację i poinformuje cię o pozytywnym przejściu I etapu.

Następnie zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną – to II etap rekrutacji.

Rozmowa kwalifikacyjna ma zweryfikować Twój potencjał związany z realizacją celów i planów naukowych podczas nauki w Szkole Doktorskiej UPWr. W przypadku kandydata z zagranicy możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych służących do wideokonferencji.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona niezwłocznie po jej skompletowaniu.

Kandydat do  SD UPWr  Przyjęcie do SD

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego otrzymasz informację o jego wyniku. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do Szkoły Doktorskiej UPWr, w ciągu 14 dni musisz dokonać wpisu na listę doktorantów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej UPWr.

Warunki przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UPWr.

Kandydat do SD UPWr  Przyjęcie do SD

Przejdź dodatkową rekrutację do jednego z projektów dedykowanych uczestnikom Szkoły Doktorskiej UPWr.

Kandydat na doktoranta  Przyjęcie do SD

Warunkiem uzyskania statusu doktoranta Szkoły Doktorskiej UPWr jest złożenie ślubowania.

Doktorant, promotor Powołanie promotora

Promotora powołuje właściwa Rada Dyscypliny w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia doktoranta do Szkoły Doktorskiej. W tym celu do 30 listopada należy złożyć wymagane dokumenty do Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Dokumenty są następnie przekazywane do poszczególnych Rad Dyscyplin, w ramach których prowadzona jest SD UPWr.

Doktorant, promotor Indywidualny Plan Badawczy

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) jest składany do Rady Szkoły Doktorskiej w ciągu 12 miesięcy (nie później niż do 30 czerwca) od przyjęcia doktoranta do Szkoły Doktorskiej celem ewaluacji.

Doktorant Realizacja programu SD

Realizacja zajęć dydaktycznych zapisanych w programie Szkoły Doktorskiej UPWr oraz innych aktywności w zależności od dodatkowo realizowanego projektu.

Doktorant, promotor, Rada Naukowa SD Ewaluacja

Weryfikacja postępów realizacji IPB następuje w połowie okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej. Otrzymanie oceny negatywnej skutkuje skreśleniem z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej UPWr zgodnie z art. 203 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Doktorant, promotor, Rada Naukowa SD Złożenie pracy doktorskiej

Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Termin złożenia rozprawy doktorskiej określony jest w IPB.

Rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów oraz wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, doktorant przedkłada Radzie Szkoły Doktorskiej, która po weryfikacji kieruje dokumenty do właściwej Rady Dyscypliny według obowiązującego regulaminu.

Rada Dyscypliny Procedowanie przez Radę Dyscypliny

Rada Dyscypliny przyjmuje wymagane dokumenty, dokonuje ich weryfikacji i po potwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustala harmonogram postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.