Rzeczpospolita Polska

Informacje dla cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w szkołach doktorskich, na podstawie (art. 323 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce):

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
  • decyzji ministra,
  • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
  • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium,
  • decyzji administracyjnej rektora.

Dyplomy


Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wydany poza granicami Polski  i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej) przesyłają kopię dokumentów na adres: szkola.doktorska@upwr.edu.pl – w czasie trwania rekrutacji elektronicznej.

Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania.

Apostille


Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły konwencję haską. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument.

Legalizacja


Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Jeśli państwo, w którym został wydany dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej należy dokonać legalizacji tego dokumentu.

Legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, w którym wydano ten dokument.

Tłumaczenie dokumentów


Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).

Uznawalność wykształcenia


Dyplom ukończenia studiów za granicą uprawnia w Polsce do ubiegania się o nadanie stopnia doktora, jeżeli za granicą daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Polsce wykształcenia na określonym poziomie ani nie daje uprawnień, jeżeli instytucja, która go wydała lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie:

  • nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja,
  • w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji (program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie).
Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

W celu dokonania weryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą należy przesłać skan dokumentu na adres: w czasie rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne również dla cudzoziemców.

Warunki rekrutacji


W szkole doktorskiej obowiązują takie same warunki rekrutacji dla obywateli polskich i cudzoziemców. Cudzoziemcy muszą przejść proces rekrutacyjny na podstawie uchwały rekrutacyjnej nadanej przez Senat UPWr. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Wymagane jest poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2 (ukończone kursy, egzaminy). Ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub uznanie przez uczelnię innych, posiadanych przez kandydata certyfikatów znajomości języka polskiego. Certyfikat taki nie jest wymagany od osoby, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów prowadzonych w języku polskim.

Posiadanie Karty Polaka nie zwalnia kandydata z posiadania certyfikatu językowego.

Komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom magistra uprawnia do dalszego studiowania, wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Stypendia w Szkole Doktorskiej


Każdy doktorant  nieposiadającemu stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.


Legalizacja pobytu cudzoziemców


Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się w Szkole Doktorskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja kształcenia w Szkole Doktorskiej, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Zezwolenia udziela się, jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy


Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia w Szkole Doktorskiej udziela się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę dolnośląskiego na podstawie złożonego wniosku.

Złożenie wniosku


Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec musi złożyć osobiście nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokument należy złożyć w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów oraz opłat za udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Sala Obsługi Paszportowej, parter budynku
tel. 71 340 66 55, e-mail:

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 0 801 43 00 86

Kontakt


Dodatkowe informacje dla cudzoziemców zainteresowanych kształceniem w  Szkole Doktorskiej UPWr:

tel.: 71 320 5102, 71 320 5260 lub 71 328 3919
e-mail: