Rzeczpospolita Polska

Terminarz i kryteria

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przyjmuje kandydatów na I rok studiów w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 w liczbie nie większej niż 30 osób.


0 etap rekrutacji

I etap rekrutacji

II etap rekrutacjiWarunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UPWr jest:

  1. uzyskanie w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 51% z możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • w etapie I: 25,5 pkt.
  • w etapie II: 12,75 pkt.
  1. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;

  2. uzyskanie średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich a w przypadku kandydatów, o których mowa w art.186 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz „Beneficjenta „Diamentowego Grantu”, zaświadczenie o średniej ocen z co najmniej trzech lat jednolitych studiów magisterskich – na poziomie minimum 3,5.

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Doktoranci otrzymają, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, informację o zakwalifikowaniu do Szkoły Doktorskiej i o obowiązku dokonania wpisu na listę w ciągu 14 dni. Niedokonanie wpisu w tym terminie będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej.

Osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej mają obowiązek złożyć w Dziale Nauki zaświadczenie od lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020. Skierowanie na badania przyjęty kandydat otrzyma w Dziale Nauki.