Rzeczpospolita Polska

Terminarz i kryteria

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Komisja Rekrutacyjna ogłasza rekrutację uzupełniającą do Szkoły Doktorskiej. I etap rekrutacji uzupełniającej odbędzie się w następujących terminach:

  • 1-2 września - nabór aplikacji kandydatów do Szkoły (szczegóły w zakładce Etap I)
  • 15 września – wyniki etapu I i zaproszenie na rozmowy

II etap rekrutacji uzupełniającej odbędzie się w następujących terminach:

  • 16-17 września - rozmowy kwalifikacyjne
  • 18 września - ogłoszenie wyników.


Kontakt w sprawie rekrutacji: tel. 71-320-5479
Dostęp do systemu Internetowej Rekrutacji Doktorantów: link
.
Instrukcja wypełniania danych w IRK.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na I rok studiów w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 przyjmie kandydatów w liczbie nie większej niż 30 osób.

Uwaga! Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentację aplikacyjną należy dostarczać jedynie za pośrednictwem e-mailowym na adres .

Prosimy o zeskanowanie każdego dokumentu osobno, nazwa pliku powinna zawierać informację dot. dokumentu oraz imię i nazwisko kandydata.

Wykaz wymaganej dokumentacji znajduje się na stronie.

Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Uchwała Senatu nr 4/2020 z 31 stycznia 2020 r.)

Kandydat jest oceniany na podstawie udokumentowanych osiągnięć przedstawionych w „Karcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, która stanowi integralną część zasad rekrutacji:

Karta kandydata (załącznik nr 1 – dla kandydatów mieszczących się w limicie miejsc, o którym mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Senatu nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.)

Karta kandydata (załącznik nr 2 – dla kandydatów, którzy na dzień składania aplikacji do Szkoły Doktorskiej mają zapewnione finansowanie realizacji doktoratu pokrywające koszty stypendium doktoranckiego oraz finansowanie badań doktoratu na okres min. 36 miesięcy z projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych)

Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (SD) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokładnie zapoznaj się z informacjami o programie szkoły.

Należy wybrać potencjalnego promotora z wykazu opublikowanego na stronie Szkoły Doktorskiej (link), skontaktować się z nim i ustalić temat oraz zakres pracy doktorskiej (wymagany jest podpis potencjalnego promotora na opinii o przydatności do pracy naukowej, na dany temat może kandydować tylko jeden kandydat), wymóg ten nie dotyczy kandydatów ubiegających się o udział w Szkole Doktorskiej w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”.

Terminarz rekrutacji

0 etap rekrutacji
I Etap rekrutacji - wykaz wymaganej dokumentacji
II etap rekrutacji

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Doktoranci otrzymają, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, informację o zakwalifikowaniu do Szkoły Doktorskiej i o obowiązku dokonania wpisu na listę w ciągu 7 dni. Niedokonanie wpisu w tym terminie będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej.

Osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej mają obowiązek złożyć w Dziale Nauki zaświadczenie od lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021. Skierowanie na badania przyjęty kandydat otrzyma w Dziale Nauki.

Warunki przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UPWr