Rzeczpospolita Polska

0 etap rekrutacji


Zerowy etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPWr dotyczy kandydatów, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i wykazują się najwyższą jakością osiągnięć naukowych.

Terminarz


  • 5-8 sierpnia 2019 r. – złożenie podania do Komisji Rekrutacyjnej o dopuszczenie do I etapu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wraz z wykazem dorobku naukowego wg poniższych kryteriów

  • 12 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie wyników


Kryteria


Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny dorobku naukowego według następujących kryteriów:

  • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (w przypadku publikacji należy wskazać listę A, B lub C i punktację czasopisma z aktualnego wykazu czasopism ministerstwa);

  • udział w projektach badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego;

  • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;

  • wystąpienia na konferencjach naukowych;

  • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym;

  • aktywny udział w pracach koła naukowego;

  • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami;

  • udział w praktykach zagranicznych.
Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające przedstawiony dorobek.

Warunkiem przejścia kandydata do I etapu rekrutacji jest uzyskanie pozytywnej oceny dorobku naukowego.

dokument Word 2007 Podanie o dopuszczenie do I etapu rekrutacji dokument Word 2007, 23.58 KB
2019-06-28 14:33