Rzeczpospolita Polska

I etap rekrutacji

Terminarz


 • 13 sierpnia 2019 r. – uruchomienie systemu rekrutacyjnego IRK2

 • 13-21 sierpnia 2019 r. – nabór: składanie aplikacji w systemie IRK2 oraz dostarczanie dokumentacji do Działu Nauki; osoby zainteresowane późniejszą rekrutacją do projektów POWER 3.5 lub ProHum prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów

 • 26 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie wyników


Kryteria


Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50.

 1. Średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  W przypadku kandydatów (studentów), o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz beneficjenta „Diamentowego Grantu” – obowiązuje średnia ocen z zaliczonych lat studiów.
 1. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,5 (nie więcej niż 5 pkt.):
  • średnia 4,8-5 = 5 pkt.
  • średnia 4,5-4,7 = 4 pkt.
  • średnia 4,2-4,4 = 3 pkt.
  • średnia 3,9-4,1 = 2 pkt.
  • średnia 3,5 = 1 pkt.
 1. Ocena na dyplomie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – nie niższa niż 3,5 (nie więcej niż 5 pkt.):
  • bardzo dobry = 5 pkt.
  • dobry plus = 4 pkt.
  • dobry = 3 pkt.
  • dostateczny plus = 2 pkt.
 1. Język angielski (nie więcej niż 10 pkt.):
  • C2 = 10 pkt.
  • C1 = 8 pkt.
  • B2 = 5 pkt.
 1. Znajomość języka obcego powinna być udokumentowana certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym jego znajomość na wymaganym poziomie, wydanym przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języka obcego w danej uczelni.
 1. Drugi język obcy – punktacja dodatkowa (nie więcej niż 5 pkt.):
  • C2 = 5 pkt.
  • C1 = 3 pkt.
  • B2 = 1 pkt.
 1. Znajomość języka obcego powinna być udokumentowana certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym jego znajomość na wymaganym poziomie, wydanym przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języka obcego w danej uczelni.
 1. Aktywność naukowa – artykuły, postery, referaty i komunikaty naukowe (nie więcej niż 15 pkt.).

 2. Staże i praktyki zawodowe – udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami i certyfikatami (nie więcej niż 10 pkt.).


Wymagane dokumenty


 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UPWr (generowane z systemu IRK2 – dostęp do systemu zostanie umożliwiony z dniem uruchomienia naboru, tj. 13 sierpnia 2019 r.).
 2. Karta kandydata (generowana z systemu IRK2).
 3. Kserokopia dowodu osobistego – dowód osobisty należy również okazać na rozmowie kwalifikacyjnej.
 4. Dokument potwierdzony przez dziekanat zawierający średnią ocen z przebiegu studiów (I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – bez pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 6. Opinia o przydatności do pracy naukowej – zgodnie ze wzorem.
 7. Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta – zgodnie ze wzorem.
 8. List motywacyjny zawierający uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej (max. 2000 znaków ze spacjami) – zgodnie ze wzorem.
 9. Dokumentacja potwierdzająca znajomość języków obcych na wymaganym poziomie (certyfikaty, zaświadczenia wydane przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języka obcego na danej uczelni).
 10. Dokumentacja potwierdzająca aktywność naukową oraz odbyte staże i praktyki zawodowe (pierwsza strona publikacji, list potwierdzający odbycie stażu itp.).